Search :  
 Menu
  Home
  หมวดหมู่
  วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
  ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
  องค์ความรู้ทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 ศูนย์องค์ความรู้ประมงแม่โจ้ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยกรทางน้ำ มหาวิทยาแม่โจ้
 
          ในสมัยปัจจุบัน การพัฒนาทางด้านการเกษตร ซึ่งรวมถึงประมง จะต้องอาศัยความรู้ผสมผสานทั้งทางด้ายวิชาการและประสบประการณ์ สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แก้ไขปัญหา และเพิ่มผลผลิตคุณภาพสูง ทางคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดตั้ง "ศูนย์องค์ความรู้ประมงแม่โจ้" เพื่อเป็นผู้ประสานงาน และให้คณะฯ เป็นแหล่งพบปะ แลกเปลี่ยน องค์ความรู้ทางด้านประมงและทรัพยากรทางน้ำของภาคเหนือ เพื่อให้คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นศูนย์รวมและศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล งานวิจัย และองค์ความรู้ของนักวิจัย   เพื่อให้มีการวิจัยอย่างบูรณาการ และให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อให้มีการจัดการองค์ความรู้ทางประมงและทรัพยากรทางน้ำ อย่างเหมาะสมสำหรับพื้นที่ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย และเพื่อสนับสนุนผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 
Copyright © 2010 Faculty of FisheriesTechnology and Aquatic Resources,  Maejo University | Develop: Weerawat | Email: fishtech_mju@windowslive.com