รายการจองห้องประชุมทั้งหมด

ชื่อห้อง วันที่/เวลา วัตถุประสงค์ ผู้จอง
ห้องประชุม FT1105 22-01-2567 เวลา 09.00 น. - 22-01-2567 เวลา 12.00 น. เพื่อสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (Defend) ชนกันต์ จิตมนัส
ห้องประชุม FT1105 13-12-2566 เวลา 14.00 น. - 13-12-2566 เวลา 16.30 น. ประชุม คณะกรรมการ Green Office หมวด 2 อัจฉรา เสาวฤทธิ์
ห้องประชุม CEFAR (นันทนาการ) 08-12-2566 เวลา 12.00 น. - 08-12-2566 เวลา 16.30 น. ประชมหารือการจัด เสวนา "วิถีชีวิตและอาหารท้องถิ่น" อรพรรณ พรหมใจ
ห้องประชุม FT1105 07-12-2566 เวลา 09.00 น. - 07-12-2566 เวลา 16.00 น. ฝึกอบรมฯ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะ ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
ห้องประชุม FT1105 28-11-2566 เวลา 13.30 น. - 28-11-2566 เวลา 16.30 น. ต้อนรับ รศ.ดร.สยาม จากมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อมาติดตาม Green office จรรยา ภูคำวงศ์
ห้องประชุม FT1105 13-11-2566 เวลา 10.00 น. - 13-11-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2566 จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม FT1105 10-11-2566 เวลา 13.00 น. - 10-11-2566 เวลา 16.30 น. ประชุมหลักสูตร วท.บ.การประมงฯ อัจฉรา เสาวฤทธิ์
ห้องประชุม FT1105 10-11-2566 เวลา 10.00 น. - 10-11-2566 เวลา 12.30 น. ประชุมหลักสูตร วท.บ.นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง อัจฉรา เสาวฤทธิ์
ห้องประชุม FT1105 09-11-2566 เวลา 09.30 น. - 09-11-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมกรรมการขับเคลื่อนฯ ครั้งที่ 2/2566 จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม FT1105 07-11-2566 เวลา 08.30 น. - 07-11-2566 เวลา 16.00 น. ประชุมกรรมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย
ห้องประชุม FT1105 06-11-2566 เวลา 10.00 น. - 06-11-2566 เวลา 12.30 น. ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงฯ ครั้งที่ 5/2566 อรพรรณ พรหมใจ
ห้องประชุม CEFAR (นันทนาการ) 01-11-2566 เวลา 13.00 น. - 01-11-2566 เวลา 15.00 น. สอน นศ. ปโท นิสรา กิจเจริญ
ห้องประชุม FT1105 27-10-2566 เวลา 13.00 น. - 27-10-2566 เวลา 16.30 น. ประชุมกลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี จรรยา ภูคำวงศ์
ห้องประชุม FT1105 27-10-2566 เวลา 09.30 น. - 27-10-2566 เวลา 12.00 น. กิจกรรมถ่ายทอดแผน 67 กัลยารัตน์ วงศ์แก้ว
ห้องประชุม FT1105 25-10-2566 เวลา 13.00 น. - 25-10-2566 เวลา 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะ อัจฉรา เสาวฤทธิ์
ห้องประชุม FT1105 24-10-2566 เวลา 09.30 น. - 24-10-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมกรรมการประจำคณะ จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม FT1305 20-10-2566 เวลา 08.30 น. - 20-10-2566 เวลา 16.30 น. สอบวิทยานิพนธ์ สุดาพร ตงศิริ
ห้องประชุม FT1105 19-10-2566 เวลา 09.30 น. - 19-10-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมกรรมการพัฒนาบุคลากร จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม FT1105 18-10-2566 เวลา 13.30 น. - 18-10-2566 เวลา 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กัลยารัตน์ วงศ์แก้ว
ห้องประชุม FT1105 17-10-2566 เวลา 09.00 น. - 17-10-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิสัยทัศน์ ครั้งที่ 4/2566 กัลยารัตน์ วงศ์แก้ว
ห้องประชุม FT1105 14-10-2566 เวลา 09.00 น. - 14-10-2566 เวลา 15.00 น. อบรม ระบบไบโอฟลอคฯ นิสรา กิจเจริญ
ห้องประชุม FT1105 12-10-2566 เวลา 09.30 น. - 12-10-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม FT1105 11-10-2566 เวลา 13.00 น. - 11-10-2566 เวลา 15.00 น. ประชุม บุคลากรงานบริการการศึกษาของคณะ อัจฉรา เสาวฤทธิ์
ห้องประชุม FT1105 10-10-2566 เวลา 09.00 น. - 10-10-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ศิรินยา อ้นแก้ว
ห้องประชุม FT1105 09-10-2566 เวลา 13.30 น. - 09-10-2566 เวลา 15.30 น. ประชุมกรรมการ Green Office จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม FT1105 06-10-2566 เวลา 10.00 น. - 06-10-2566 เวลา 16.30 น. หารือ แนวทางการควบรวม หรือ แยกการบริหารงาน ระหว่างกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับ กรรมการบริการวิชาการ อรพรรณ พรหมใจ
ห้องประชุม FT1105 28-09-2566 เวลา 15.30 น. - 28-09-2566 เวลา 16.30 น. ประชุมที่ปรึกษาโครงสร้างมหาวิทยาลัย จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม FT1105 27-09-2566 เวลา 08.30 น. - 27-09-2566 เวลา 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการงานฟาร์ม ครั้งที่ 3/2566 อรพรรณ พรหมใจ
ห้องประชุม FT1105 18-09-2566 เวลา 09.00 น. - 18-09-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการวิจัย ศิรินยา อ้นแก้ว
ห้องประชุม FT1105 14-09-2566 เวลา 08.30 น. - 14-09-2566 เวลา 16.30 น. กิจกรรมถ่ายทอดยุทธศาสตร์ผู้บริหารและวิเคราะห์ SWOT กัลยารัตน์ วงศ์แก้ว
ห้องประชุม FT1105 13-09-2566 เวลา 09.00 น. - 13-09-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการห้องปฏิบัติการฯ น้ำเพชร ประกอบศิลป์
ห้องประชุม CEFAR (นันทนาการ) 12-09-2566 เวลา 09.30 น. - 12-09-2566 เวลา 11.00 น. สัมภาษ์ ถ่าย VDO นิสรา กิจเจริญ
ห้องประชุม FT1105 07-09-2566 เวลา 09.00 น. - 07-09-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมหลักสูตร วท.บ.การประมงฯ อัจฉรา เสาวฤทธิ์
ห้องประชุม FT1105 06-09-2566 เวลา 09.30 น. - 06-09-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการห้องปฏิบัติการฯ น้ำเพชร ประกอบศิลป์
ห้องประชุม FT1105 04-09-2566 เวลา 09.30 น. - 04-09-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2566 จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม FT1105 31-08-2566 เวลา 09.00 น. - 31-08-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิสัยทัศน์ ครั้งที่ 3/2566 กัลยารัตน์ วงศ์แก้ว
ห้องประชุม FT1105 28-08-2566 เวลา 13.30 น. - 28-08-2566 เวลา 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการกองทุนคณะฯ จรรยา ภูคำวงศ์
ห้องประชุม FT1305 28-08-2566 เวลา 09.00 น. - 28-08-2566 เวลา 12.00 น. สอบ นศ ป โท วีระวัฒน์ ฟังเย็น
ห้องประชุม FT1105 23-08-2566 เวลา 13.00 น. - 23-08-2566 เวลา 15.00 น. ประชุมคณะกรรมการประสานงานค่ายผู้นำสี่จอบ ครั้งที่ 20 ประเสริฐ ประสงค์ผล
ห้องประชุม FT1105 15-08-2566 เวลา 09.30 น. - 15-08-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมงาน 90 ปี และงาน 40 ปีประมง จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม FT1305 07-08-2566 เวลา 09.00 น. - 07-08-2566 เวลา 12.00 น. สอบประมวลความรู้นศ.ป.โท ดารชาต์ เทียมเมือง
ห้องประชุม FT1105 26-07-2566 เวลา 13.00 น. - 26-07-2566 เวลา 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงฯ อรพรรณ พรหมใจ
ห้องประชุม FT1105 26-07-2566 เวลา 10.00 น. - 26-07-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการประกวดปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ งาน 90 ปีแม่โจ้ ประเสริฐ ประสงค์ผล
ห้องประชุม FT1105 25-07-2566 เวลา 09.30 น. - 25-07-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2566 จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม FT1105 24-07-2566 เวลา 09.30 น. - 24-07-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3/2566 จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม FT1105 21-07-2566 เวลา 13.00 น. - 21-07-2566 เวลา 16.00 น. ประชุมหลักสูตร วท.บ.การประมงฯ อัจฉรา เสาวฤทธิ์
ห้องประชุม FT1105 21-07-2566 เวลา 10.00 น. - 21-07-2566 เวลา 12.00 น. การตลาดบน Facbook 2023 วีระวัฒน์ ฟังเย็น
ห้องประชุม FT1105 20-07-2566 เวลา 09.00 น. - 20-07-2566 เวลา 16.30 น. ติดตั้งประตูกระจก พิไลวรรณ จันต๊ะตา
ห้องประชุม FT1105 19-07-2566 เวลา 13.00 น. - 19-07-2566 เวลา 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ (ผล SAR_คณะ) ศิรินยา อ้นแก้ว
ห้องประชุม FT1105 19-07-2566 เวลา 09.30 น. - 19-07-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมงาน 90 ปี แม่โจ้ จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม CEFAR (นันทนาการ) 14-07-2566 เวลา 09.30 น. - 14-07-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมปิดการตรวจสอบร่วมกับกองตรวจสอบภายใน จรรยา ภูคำวงศ์
ห้องประชุม FT1105 14-07-2566 เวลา 09.30 น. - 14-07-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2566 กัลยารัตน์ วงศ์แก้ว
ห้องประชุม FT1105 12-07-2566 เวลา 13.30 น. - 12-07-2566 เวลา 16.00 น. ประชุมกรรมการวิจัย ศิรินยา อ้นแก้ว
ห้องประชุม FT1105 10-07-2566 เวลา 08.30 น. - 11-07-2566 เวลา 16.30 น. ประเมิน SAR ระดับคณะ อัจฉรา เสาวฤทธิ์
ห้องประชุม FT1105 06-07-2566 เวลา 09.30 น. - 06-07-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมอนุกรรมการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2566 จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม FT1105 05-07-2566 เวลา 13.30 น. - 05-07-2566 เวลา 16.00 น. ประชุม กก.วิชาการคณะ อัจฉรา เสาวฤทธิ์
ห้องประชุม FT1105 04-07-2566 เวลา 09.00 น. - 04-07-2566 เวลา 12.30 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิสัยทัศน์ ครั้งที่ 2/2566 กัลยารัตน์ วงศ์แก้ว
ห้องประชุม FT1105 03-07-2566 เวลา 10.00 น. - 03-07-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมหลักสูตร วท.บ.การประมงฯ อัจฉรา เสาวฤทธิ์
ห้องประชุม FT1105 30-06-2566 เวลา 13.00 น. - 30-06-2566 เวลา 16.30 น. ประชุมกลุ่ม ผอ.สนง.คณบดี จรรยา ภูคำวงศ์
ห้องประชุม FT1105 27-06-2566 เวลา 09.30 น. - 27-06-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2566 จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม FT1105 23-06-2566 เวลา 14.30 น. - 23-06-2566 เวลา 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการห้องปฏิบัติการกลางฯ น้ำเพชร ประกอบศิลป์
ห้องประชุม FT1105 23-06-2566 เวลา 08.30 น. - 23-06-2566 เวลา 14.00 น. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ + วิพากษ์ SAR_คณะ 65 ศิรินยา อ้นแก้ว
ห้องประชุม FT1105 20-06-2566 เวลา 13.30 น. - 20-06-2566 เวลา 16.30 น. ประชุมสโมสรฯ นักศึกษา จอมสุดา ดวงวงษา
ห้องประชุม FT1105 20-06-2566 เวลา 09.00 น. - 20-06-2566 เวลา 12.00 น. KM_มคอ.3 ศิรินยา อ้นแก้ว
ห้องประชุม FT1105 19-06-2566 เวลา 09.30 น. - 19-06-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2566 จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม FT1105 16-06-2566 เวลา 13.00 น. - 16-06-2566 เวลา 16.00 น. ประชุมหลักสูตร วท.บ.การประมงฯ อัจฉรา เสาวฤทธิ์
ห้องประชุม FT1105 14-06-2566 เวลา 09.30 น. - 14-06-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักศึกษา ประเสริฐ ประสงค์ผล
ห้องประชุม FT1105 12-06-2566 เวลา 08.30 น. - 12-06-2566 เวลา 12.00 น. ติดตาม SAR_คณะ ครั้งที่ 2 ศิรินยา อ้นแก้ว
ห้องประชุม FT1105 06-06-2566 เวลา 08.30 น. - 06-06-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ (ผล SAR_หลักสูตร) ศิรินยา อ้นแก้ว
ห้องประชุม FT1105 01-06-2566 เวลา 08.30 น. - 01-06-2566 เวลา 16.30 น. ประเมิน SAR หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีการประมงฯ อัจฉรา เสาวฤทธิ์
ห้องประชุม CEFAR (นันทนาการ) 31-05-2566 เวลา 13.30 น. - 31-05-2566 เวลา 16.30 น. ประเมิน SAR หลักสูตร วท.บ.นวัตกรรมฯ อัจฉรา เสาวฤทธิ์
ห้องประชุม CEFAR (นันทนาการ) 31-05-2566 เวลา 10.00 น. - 31-05-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมหลักสูตร วท.บ.การประมงฯ อัจฉรา เสาวฤทธิ์
ห้องประชุม FT1105 31-05-2566 เวลา 08.30 น. - 31-05-2566 เวลา 16.30 น. ประเมิน SAR หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีการประมงฯ อัจฉรา เสาวฤทธิ์
ห้องประชุม FT1105 30-05-2566 เวลา 08.30 น. - 30-05-2566 เวลา 16.30 น. ประเมิน SAR หลักสูตร วท.บ.นวัตกรรมฯ อัจฉรา เสาวฤทธิ์
ห้องประชุม CEFAR (นันทนาการ) 29-05-2566 เวลา 10.00 น. - 29-05-2566 เวลา 12.00 น. สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ป.โท จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม FT1105 29-05-2566 เวลา 08.30 น. - 29-05-2566 เวลา 16.30 น. ประเมิน SAR หลักสูตร วท.บ.การประมงฯ อัจฉรา เสาวฤทธิ์
ห้องประชุม FT1105 25-05-2566 เวลา 08.30 น. - 25-05-2566 เวลา 12.00 น. ติดตาม SAR_คณะ ครั้งที่ 1 ศิรินยา อ้นแก้ว
ห้องประชุม FT1105 23-05-2566 เวลา 13.00 น. - 23-05-2566 เวลา 16.00 น. สอบนักศึกษาปริญญาเอก ชนกันต์ จิตมนัส
ห้องประชุม FT1105 22-05-2566 เวลา 09.00 น. - 22-05-2566 เวลา 15.30 น. เตรียมการสอบ นศ ป เอก ชนกันต์ จิตมนัส
ห้องประชุม FT1105 19-05-2566 เวลา 09.00 น. - 19-05-2566 เวลา 12.00 น. ต้อนรับคณะทำงานจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จรรยา ภูคำวงศ์
ห้องประชุม FT1105 15-05-2566 เวลา 13.00 น. - 15-05-2566 เวลา 16.00 น. การบรรยายหัวข้อ "เทคโนโลยีการบรรจุในปัจจุบันและการนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ประมง" นงพงา แสงเจริญ
ห้องประชุม FT1105 12-05-2566 เวลา 13.00 น. - 12-05-2566 เวลา 13.30 น. เตรียมการบรรยายหัวข้อ "เทคโนโลยีการบรรจุในปัจจุบันและการนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ประมง" นงพงา แสงเจริญ
ห้องประชุม FT1105 10-05-2566 เวลา 13.00 น. - 10-05-2566 เวลา 16.30 น. ประชุมหลักสูตร วท.บ.นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง อัจฉรา เสาวฤทธิ์
ห้องประชุม FT1105 10-05-2566 เวลา 09.00 น. - 10-05-2566 เวลา 12.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง จรรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัย ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย
ห้องประชุม FT1105 09-05-2566 เวลา 13.00 น. - 09-05-2566 เวลา 16.30 น. ประชุมหลักสูตร วท.บ.การประมงฯ อัจฉรา เสาวฤทธิ์
ห้องประชุม CEFAR (นันทนาการ) 01-05-2566 เวลา 09.30 น. - 01-05-2566 เวลา 12.00 น. บ.อัลจิบา นิสรา กิจเจริญ
ห้องประชุม FT1105 25-04-2566 เวลา 13.00 น. - 25-04-2566 เวลา 16.00 น. หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัย Pangasinan State University ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
ห้องประชุม FT1105 25-04-2566 เวลา 09.00 น. - 25-04-2566 เวลา 12.30 น. ประชุมงานฟาร์ม อรพรรณ พรหมใจ
ห้องประชุม FT1105 24-04-2566 เวลา 13.00 น. - 24-04-2566 เวลา 15.00 น. ติดตาม SAR_หลักสูตร ศิรินยา อ้นแก้ว
ห้องประชุม FT1105 24-04-2566 เวลา 10.00 น. - 24-04-2566 เวลา 12.00 น. ติดตาม SAR_หลักสูตร ศิรินยา อ้นแก้ว
ห้องประชุม FT1105 20-04-2566 เวลา 09.30 น. - 20-04-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2566 จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม FT1105 19-04-2566 เวลา 13.00 น. - 19-04-2566 เวลา 16.30 น. ประชุมหลักสูตร วท.บ.การประมงฯ อัจฉรา เสาวฤทธิ์
ห้องประชุม FT1105 05-04-2566 เวลา 13.00 น. - 05-04-2566 เวลา 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการห้องปฏิบัติการกลางฯ น้ำเพชร ประกอบศิลป์
ห้องประชุม FT1105 03-04-2566 เวลา 09.30 น. - 03-04-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2566 จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม CEFAR (นันทนาการ) 31-03-2566 เวลา 13.00 น. - 31-03-2566 เวลา 16.30 น. ประชุมกรรมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย
ห้องประชุม FT1105 31-03-2566 เวลา 10.00 น. - 31-03-2566 เวลา 16.30 น. ประชุมหลักสูตร วท.บ.การประมงฯ อัจฉรา เสาวฤทธิ์
ห้องประชุม CEFAR (นันทนาการ) 29-03-2566 เวลา 13.30 น. - 29-03-2566 เวลา 14.30 น. ประชาสัมพันธ์คณะฯ ดารชาต์ เทียมเมือง
ห้องประชุม CEFAR (นันทนาการ) 29-03-2566 เวลา 10.00 น. - 29-03-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการงานก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง พิไลวรรณ จันต๊ะตา
ห้องประชุม FT1105 29-03-2566 เวลา 09.30 น. - 29-03-2566 เวลา 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิสัยทัศน์ ครั้งที่ 1/2566 กัลยารัตน์ วงศ์แก้ว
ห้องประชุม FT1105 28-03-2566 เวลา 13.30 น. - 28-03-2566 เวลา 16.00 น. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักศึกษา ประเสริฐ ประสงค์ผล
ห้องประชุม FT1105 28-03-2566 เวลา 09.30 น. - 28-03-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2566 กัลยารัตน์ วงศ์แก้ว
ห้องประชุม FT1105 21-03-2566 เวลา 14.00 น. - 21-03-2566 เวลา 16.30 น. ประชุมตรวจสอบผลงาน กัลยารัตน์ วงศ์แก้ว
ห้องประชุม FT1105 21-03-2566 เวลา 09.00 น. - 21-03-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมอนุกรรมการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2566 จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม FT1105 20-03-2566 เวลา 14.00 น. - 20-03-2566 เวลา 16.00 น. ซ้อมนำเสนองานหัวหน้างาน จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม CEFAR (นันทนาการ) 20-03-2566 เวลา 09.00 น. - 24-03-2566 เวลา 16.00 น. นักตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะคณะ จรรยา ภูคำวงศ์
ห้องประชุม FT1105 17-03-2566 เวลา 09.00 น. - 17-03-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการวิจัย ศิรินยา อ้นแก้ว
ห้องประชุม FT1105 10-03-2566 เวลา 09.30 น. - 10-03-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2566 จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม FT1105 02-03-2566 เวลา 13.30 น. - 02-03-2566 เวลา 15.00 น. สอบ QE นายเทพพิทักษ์ บุญทา เทพพิทักษ์ บุญทา
ห้องประชุม FT1105 27-02-2566 เวลา 10.00 น. - 27-02-2566 เวลา 12.00 น. สอบวิทยานิพนธ์ อ.บุญคง ศิรินยา อ้นแก้ว
ห้องประชุม FT1105 10-02-2566 เวลา 09.30 น. - 10-02-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2566 จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม FT1105 07-02-2566 เวลา 16.00 น. - 07-02-2566 เวลา 16.30 น. ประชุมสโมสรนศ.เตรียมงานรับปริญญา จอมสุดา ดวงวงษา
ห้องประชุม FT1105 01-02-2566 เวลา 13.00 น. - 01-02-2566 เวลา 16.30 น. ประชุมหลักสูตร วท.บ.การประมงฯ อัจฉรา เสาวฤทธิ์
ห้องประชุม FT1105 01-02-2566 เวลา 10.00 น. - 01-02-2566 เวลา 12.00 น. หารือความร่วมมือการวิจัยกุ้งฯ กับ ว.กสิกรรมและป่าไม้ภาคเหนือ หลวงพระบาง ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
ห้องประชุม CEFAR (นันทนาการ) 01-02-2566 เวลา 09.30 น. - 01-02-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงฯ อรพรรณ พรหมใจ
ห้องประชุม FT1105 26-01-2566 เวลา 09.30 น. - 26-01-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว จรรยา ภูคำวงศ์
ห้องประชุม FT1105 19-01-2566 เวลา 13.00 น. - 19-01-2566 เวลา 16.00 น. หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ ว.กสิกรรมและป่าไม้ จำปาสัก + ติดตามงาน Mikalai ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
ห้องประชุม FT1105 13-01-2566 เวลา 09.30 น. - 13-01-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม FT1105 11-01-2566 เวลา 14.00 น. - 11-01-2566 เวลา 16.00 น. ประชุมคณะกรรมการเช่าพื้นที่ พิไลวรรณ จันต๊ะตา
ห้องประชุม FT1105 09-01-2566 เวลา 10.00 น. - 09-01-2566 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการงานก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง พิไลวรรณ จันต๊ะตา
ห้องประชุม FT1105 21-12-2565 เวลา 13.00 น. - 21-12-2565 เวลา 16.30 น. KM_แนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินของโครงการ ศิรินยา อ้นแก้ว
ห้องประชุม FT1105 21-12-2565 เวลา 08.30 น. - 21-12-2565 เวลา 12.00 น. KM_แนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินของโครงการ ศิรินยา อ้นแก้ว
ห้องประชุม FT1105 16-12-2565 เวลา 09.00 น. - 16-12-2565 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 5/2565 กัลยารัตน์ วงศ์แก้ว
ห้องประชุม FT1105 15-12-2565 เวลา 10.00 น. - 15-12-2565 เวลา 12.00 น. สอบประมวลความรู้ อาจารย์บุญคง จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม FT1105 14-12-2565 เวลา 13.00 น. - 14-12-2565 เวลา 16.30 น. KM_การจัดทำภาระงานและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ (APS) ศิรินยา อ้นแก้ว
ห้องประชุม FT1105 06-12-2565 เวลา 13.00 น. - 06-12-2565 เวลา 16.30 น. บรรยายพิเศษ วิชาของ ผศ.ดร.จิราพร โรจน์ทินกร จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม FT1105 02-12-2565 เวลา 09.30 น. - 02-12-2565 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2565 จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม FT1105 30-11-2565 เวลา 13.00 น. - 30-11-2565 เวลา 15.00 น. ประชุมคณะกรรมการเข้าร่วมงาน 4 จอบแห่งชาติ ประเสริฐ ประสงค์ผล
ห้องประชุม FT1105 30-11-2565 เวลา 09.00 น. - 30-11-2565 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการประสานงานงานสี่จอบ ครั้งที่ 38 ประเสริฐ ประสงค์ผล
ห้องประชุม FT1105 24-11-2565 เวลา 13.00 น. - 24-11-2565 เวลา 16.00 น. workshop โครงการวิจัย ศิรินยา อ้นแก้ว
ห้องประชุม FT1105 23-11-2565 เวลา 13.00 น. - 23-11-2565 เวลา 16.00 น. ประชุมคณะกรรมการ KM ศิรินยา อ้นแก้ว
ห้องประชุม FT1105 16-11-2565 เวลา 10.00 น. - 16-11-2565 เวลา 12.00 น. ประชุมผู้บริหาร จรรยา ภูคำวงศ์
ห้องประชุม FT1105 14-11-2565 เวลา 09.30 น. - 14-11-2565 เวลา 12.00 น. ประชุมกรรมการประจำคณะ จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม FT1105 11-11-2565 เวลา 13.00 น. - 11-11-2565 เวลา 16.30 น. ประชุมหลักสูตร วท.บ.การประมงฯ อัจฉรา เสาวฤทธิ์
ห้องประชุม FT1105 11-11-2565 เวลา 09.30 น. - 11-11-2565 เวลา 12.00 น. ประชุมหลักสูตร วท.บ.นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง อัจฉรา เสาวฤทธิ์
ห้องประชุม FT1105 10-11-2565 เวลา 09.00 น. - 10-11-2565 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักศึกษา ประเสริฐ ประสงค์ผล
ห้องประชุม CEFAR (นันทนาการ) 10-11-2565 เวลา 09.00 น. - 10-11-2565 เวลา 12.00 น. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย
ห้องประชุม FT1105 08-11-2565 เวลา 09.30 น. - 08-11-2565 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม FT1105 07-11-2565 เวลา 09.00 น. - 07-11-2565 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักศึกษา ประเสริฐ ประสงค์ผล
ห้องประชุม FT1105 04-11-2565 เวลา 13.00 น. - 04-11-2565 เวลา 16.30 น. สอบ QE นักศึกษาปริญญาเอก (กาญจนา) สุดาพร ตงศิริ
ห้องประชุม CEFAR (นันทนาการ) 03-11-2565 เวลา 13.00 น. - 03-11-2565 เวลา 16.00 น. ประชุมงานเสวนา ชนกันต์ จิตมนัส
ห้องประชุม FT1105 26-10-2565 เวลา 13.00 น. - 26-10-2565 เวลา 16.30 น. สอบประมวลความรู้ ประเสริฐ ประสงค์ผล
ห้องประชุม FT1105 25-10-2565 เวลา 08.30 น. - 25-10-2565 เวลา 16.30 น. กิจกรรมถ่ายทอดแผน 66 กัลยารัตน์ วงศ์แก้ว
ห้องประชุม FT1105 18-10-2565 เวลา 10.00 น. - 18-10-2565 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน TOR จรรยา ภูคำวงศ์
ห้องประชุม FT1105 17-10-2565 เวลา 09.30 น. - 17-10-2565 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2565 กัลยารัตน์ วงศ์แก้ว
ห้องประชุม FT1105 11-10-2565 เวลา 13.00 น. - 11-10-2565 เวลา 16.00 น. ประชุมคณะกรรมการห้องปฏิบัติการกลางฯ น้ำเพชร ประกอบศิลป์
ห้องประชุม CEFAR (นันทนาการ) 11-10-2565 เวลา 13.00 น. - 11-10-2565 เวลา 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิสัยทัศน์ ครั้งที่ 3/2565 กัลยารัตน์ วงศ์แก้ว
ห้องประชุม FT1105 09-10-2565 เวลา 08.30 น. - 09-10-2565 เวลา 16.30 น. สัมมนา นศ.สวก นิสรา กิจเจริญ
ห้องประชุม FT1105 07-10-2565 เวลา 08.30 น. - 07-10-2565 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ศิรินยา อ้นแก้ว
ห้องประชุม FT1105 06-10-2565 เวลา 14.00 น. - 06-10-2565 เวลา 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม FT1105 05-10-2565 เวลา 13.00 น. - 05-10-2565 เวลา 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 3/2565 ศิรินยา อ้นแก้ว
ห้องประชุม FT1105 03-10-2565 เวลา 13.30 น. - 03-10-2565 เวลา 16.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2565 จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม FT1105 28-09-2565 เวลา 13.00 น. - 28-09-2565 เวลา 16.00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงพร้อมครุภัณฑ์ พิไลวรรณ จันต๊ะตา
ห้องประชุม CEFAR (นันทนาการ) 28-09-2565 เวลา 11.00 น. - 28-09-2565 เวลา 15.00 น. สอนออนไลน์ นศ วิทยาลัยเกษตรและป่าไม้ภาคเหนือหลวงพระบาง / ตอบตัวชี้วัด ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
ห้องประชุม FT1105 28-09-2565 เวลา 09.00 น. - 28-09-2565 เวลา 12.00 น. สอนออนไลน์ นศ วิทยาลัยเกษตรและป่าไม้ภาคเหนือหลวงพระบาง / ตอบตัวชี้วัด ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
ห้องประชุม FT1105 27-09-2565 เวลา 08.30 น. - 27-09-2565 เวลา 16.30 น. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566” กัลยารัตน์ วงศ์แก้ว
ห้องประชุม FT1105 22-09-2565 เวลา 13.00 น. - 22-09-2565 เวลา 16.30 น. ประชุมหลักสูตร วท.บ.การประมงฯ อัจฉรา เสาวฤทธิ์
ห้องประชุม FT1105 21-09-2565 เวลา 16.00 น. - 21-09-2565 เวลา 16.30 น. ประชุมกรรมการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย (อ.ดร.นงพงา แสงเจริญ) จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม FT1105 19-09-2565 เวลา 10.00 น. - 19-09-2565 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงพร้อมครุภัณฑ์ พิไลวรรณ จันต๊ะตา
ห้องประชุม FT1105 18-09-2565 เวลา 12.30 น. - 18-09-2565 เวลา 16.30 น. อบรม MJU2T ขมภู จงกล พรมยะ
ห้องประชุม FT1105 16-09-2565 เวลา 09.00 น. - 16-09-2565 เวลา 12.00 น. กิจกรรมวิเคราะห์ SWOT พันธกิจด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ และบริหารจัดการ (สายวิชาการ) กัลยารัตน์ วงศ์แก้ว
ห้องประชุม FT1105 15-09-2565 เวลา 13.30 น. - 15-09-2565 เวลา 16.30 น. กิจกรรมวิเคราะห์ SWOT พันธกิจด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ และบริหารจัดการ (สายสนับสนุนวิชาการ) กัลยารัตน์ วงศ์แก้ว
ห้องประชุม FT1105 13-09-2565 เวลา 08.30 น. - 13-09-2565 เวลา 15.30 น. อบรมชาวต่างชาติ (ประเทศติมอร์-เลสเต) จรรยา ภูคำวงศ์
ห้องประชุม FT1105 09-09-2565 เวลา 13.00 น. - 09-09-2565 เวลา 16.30 น. นศ. สวก.นำเสนอผลการฝึกงาน อัจฉรา เสาวฤทธิ์
ห้องประชุม FT1105 07-09-2565 เวลา 08.30 น. - 08-09-2565 เวลา 16.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปสัตว์น้ำด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์/เตาอบรมควัน ประเสริฐ ประสงค์ผล
ห้องประชุม FT1105 31-08-2565 เวลา 14.00 น. - 31-08-2565 เวลา 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงฯ อรพรรณ พรหมใจ
ห้องประชุม CEFAR (นันทนาการ) 25-08-2565 เวลา 13.00 น. - 26-08-2565 เวลา 16.00 น. ทป 501 นิสรา กิจเจริญ
ห้องประชุม FT1105 25-08-2565 เวลา 10.00 น. - 25-08-2565 เวลา 16.00 น. U2T ต.ริมใต้ นิสรา กิจเจริญ
ห้องประชุม FT1105 24-08-2565 เวลา 13.30 น. - 24-08-2565 เวลา 15.00 น. ประชุมการจัดงานfishfest#2 ประเสริฐ ประสงค์ผล
ห้องประชุม FT1105 23-08-2565 เวลา 10.00 น. - 23-08-2565 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงพร้อมครุภัณฑ์ พิไลวรรณ จันต๊ะตา
ห้องประชุม FT1105 22-08-2565 เวลา 13.30 น. - 22-08-2565 เวลา 15.00 น. ๊U2T ต.ริมใต้ นิสรา กิจเจริญ
ห้องประชุม FT1105 22-08-2565 เวลา 09.30 น. - 22-08-2565 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม FT1105 21-08-2565 เวลา 09.00 น. - 21-08-2565 เวลา 16.00 น. อบรม U2T ต.ริมใต้ นิสรา กิจเจริญ
ห้องประชุม FT1105 20-08-2565 เวลา 10.00 น. - 20-08-2565 เวลา 13.00 น. สวก ประชุมติดตาม นศ ทุน สวก ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
ห้องประชุม CEFAR (นันทนาการ) 19-08-2565 เวลา 13.30 น. - 19-08-2565 เวลา 15.00 น. ฺBNK meeting นิสรา กิจเจริญ
ห้องประชุม FT1105 19-08-2565 เวลา 10.00 น. - 19-08-2565 เวลา 12.00 น. U2T ต.ริมใต้ นิสรา กิจเจริญ
ห้องประชุม CEFAR (นันทนาการ) 18-08-2565 เวลา 14.30 น. - 18-08-2565 เวลา 16.30 น. ประชุมหลักสูตร วท.บ.การประมงฯ อัจฉรา เสาวฤทธิ์
ห้องประชุม FT1105 18-08-2565 เวลา 10.00 น. - 18-08-2565 เวลา 16.00 น. ๊U2T ต.ริมใต้ นิสรา กิจเจริญ
ห้องประชุม FT1105 16-08-2565 เวลา 13.30 น. - 16-08-2565 เวลา 15.00 น. ประเมินผลกระทบโครงการวิจัย 62-63 นิสรา กิจเจริญ
ห้องประชุม FT1105 16-08-2565 เวลา 10.00 น. - 16-08-2565 เวลา 12.00 น. ๊U2T ต.ริมใต้ x Ducky นิสรา กิจเจริญ
ห้องประชุม CEFAR (นันทนาการ) 16-08-2565 เวลา 10.00 น. - 16-08-2565 เวลา 12.00 น. U2T ต.ริมใต้ x Ducky นงพงา แสงเจริญ
ห้องประชุม FT1105 11-08-2565 เวลา 14.00 น. - 11-08-2565 เวลา 16.30 น. ประชุมเตรียมงาน FISH FEST อัจฉรา เสาวฤทธิ์
ห้องประชุม CEFAR (นันทนาการ) 11-08-2565 เวลา 14.00 น. - 11-08-2565 เวลา 16.00 น. ๊U2T ต.ริมใต้ x Ducky นิสรา กิจเจริญ
ห้องประชุม FT1105 11-08-2565 เวลา 08.30 น. - 11-08-2565 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ วีระวัฒน์ ฟังเย็น
ห้องประชุม FT1105 10-08-2565 เวลา 08.30 น. - 10-08-2565 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ วีระวัฒน์ ฟังเย็น
ห้องประชุม FT1105 09-08-2565 เวลา 10.00 น. - 09-08-2565 เวลา 16.30 น. ๊U2T ต.ริมใต้ นิสรา กิจเจริญ
ห้องประชุม CEFAR (นันทนาการ) 09-08-2565 เวลา 08.30 น. - 09-08-2565 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ วีระวัฒน์ ฟังเย็น
ห้องประชุม FT1105 08-08-2565 เวลา 08.30 น. - 08-08-2565 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ วีระวัฒน์ ฟังเย็น
ห้องประชุม FT1105 05-08-2565 เวลา 09.00 น. - 05-08-2565 เวลา 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิสัยทัศน์ ครั้งที่ 2/2565 กัลยารัตน์ วงศ์แก้ว
ห้องประชุม FT1105 01-08-2565 เวลา 10.00 น. - 01-08-2565 เวลา 12.00 น. U2T ต.ริมใต้ นิสรา กิจเจริญ
ห้องประชุม FT1105 31-07-2565 เวลา 08.30 น. - 31-07-2565 เวลา 16.30 น. สอน พล 331 (สวก) สุดาพร ตงศิริ
ห้องประชุม FT1105 30-07-2565 เวลา 08.30 น. - 30-07-2565 เวลา 16.30 น. สอนวิชา พล 331 (สวก) สุดาพร ตงศิริ
ห้องประชุม CEFAR (นันทนาการ) 25-07-2565 เวลา 13.00 น. - 25-07-2565 เวลา 16.00 น. ๊U2T ต.ริมใต้ นิสรา กิจเจริญ
ห้องประชุม FT1105 25-07-2565 เวลา 09.30 น. - 25-07-2565 เวลา 12.00 น. ประชุมกรรมการพัฒนาบุคลากร จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม CEFAR (นันทนาการ) 21-07-2565 เวลา 08.30 น. - 22-07-2565 เวลา 16.00 น. ตรวจประเมินวิทยาลัยพลังงานออนไลน์ ศิรินยา อ้นแก้ว
ห้องประชุม FT1105 20-07-2565 เวลา 09.30 น. - 20-07-2565 เวลา 16.30 น. ๊U2T ต.ริมใต้ นิสรา กิจเจริญ
ห้องประชุม FT1105 19-07-2565 เวลา 10.00 น. - 19-07-2565 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงฯ อรพรรณ พรหมใจ
ห้องประชุม FT1105 18-07-2565 เวลา 10.00 น. - 18-07-2565 เวลา 12.00 น. U2T ต.ริมใต้ นิสรา กิจเจริญ
ห้องประชุม FT1105 16-07-2565 เวลา 08.30 น. - 17-07-2565 เวลา 16.30 น. สอน พล 441 (นศ. สวก.) นิสรา กิจเจริญ
ห้องประชุม FT1105 12-07-2565 เวลา 08.30 น. - 12-07-2565 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2565 กัลยารัตน์ วงศ์แก้ว
ห้องประชุม FT1105 08-07-2565 เวลา 13.00 น. - 08-07-2565 เวลา 16.00 น. ประชุมคณะกรรมการงานปรับปรุงและพัฒนาบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะ พิไลวรรณ จันต๊ะตา
ห้องประชุม FT1105 08-07-2565 เวลา 09.00 น. - 08-07-2565 เวลา 12.00 น. U2T ต. ริมใต้ นิสรา กิจเจริญ
ห้องประชุม FT1105 07-07-2565 เวลา 13.00 น. - 07-07-2565 เวลา 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กัลยารัตน์ วงศ์แก้ว
ห้องประชุม CEFAR (นันทนาการ) 07-07-2565 เวลา 08.30 น. - 08-07-2565 เวลา 15.30 น. ตรวจประเมินคณะสัตวศาสตร์ออนไลน์ ศิรินยา อ้นแก้ว
ห้องประชุม CEFAR (นันทนาการ) 06-07-2565 เวลา 13.30 น. - 06-07-2565 เวลา 15.30 น. Aquaponic Organic Academy นิสรา กิจเจริญ
ห้องประชุม CEFAR (นันทนาการ) 06-07-2565 เวลา 10.30 น. - 06-07-2565 เวลา 12.00 น. ประชุม ร่วมกับ โครงการ Aquaponic Organic Academy สุดาพร ตงศิริ
ห้องประชุม FT1105 04-07-2565 เวลา 08.30 น. - 05-07-2565 เวลา 16.30 น. ตรวจรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ของคณะ กัลยารัตน์ วงศ์แก้ว
ห้องประชุม FT1105 01-07-2565 เวลา 09.00 น. - 01-07-2565 เวลา 16.00 น. ประชุม U2T ต.ริมใต้ นิสรา กิจเจริญ
ห้องประชุม FT1105 30-06-2565 เวลา 13.00 น. - 30-06-2565 เวลา 16.30 น. ประชุมกรรมการวิจัย ศิรินยา อ้นแก้ว
ห้องประชุม FT1105 29-06-2565 เวลา 09.30 น. - 29-06-2565 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม FT1105 28-06-2565 เวลา 13.30 น. - 28-06-2565 เวลา 16.00 น. ประชุมคณะกรรมการห้องปฏิบัติการกลาง น้ำเพชร ประกอบศิลป์
ห้องประชุม FT1105 27-06-2565 เวลา 13.00 น. - 27-06-2565 เวลา 16.30 น. ปรับปรุงระบบภาพ วีระวัฒน์ ฟังเย็น
ห้องประชุม FT1105 27-06-2565 เวลา 10.00 น. - 28-06-2565 เวลา 12.00 น. การประชุมโครงการ U2T ตำบลชมภู จงกล พรมยะ
ห้องประชุม FT1105 24-06-2565 เวลา 14.00 น. - 24-06-2565 เวลา 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงพร้อมครุภัณฑ์ พิไลวรรณ จันต๊ะตา
ห้องประชุม CEFAR (นันทนาการ) 24-06-2565 เวลา 09.00 น. - 24-06-2565 เวลา 12.00 น. สัมภาษณ์ U2T จงกล พรมยะ
ห้องประชุม FT1105 22-06-2565 เวลา 14.00 น. - 22-06-2565 เวลา 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงานก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ พิไลวรรณ จันต๊ะตา
ห้องประชุม FT1105 22-06-2565 เวลา 10.00 น. - 22-06-2565 เวลา 13.00 น. ประชุมผู้เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานมิติที่ 4 ด้านพลิกโฉม กัลยารัตน์ วงศ์แก้ว
ห้องประชุม FT1105 20-06-2565 เวลา 09.30 น. - 20-06-2565 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม FT1105 17-06-2565 เวลา 09.00 น. - 17-06-2565 เวลา 12.00 น. วิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ประกันคุณภาพระดับคณะ จิราพร มอญเลิศ
ห้องประชุม FT1105 14-06-2565 เวลา 13.00 น. - 14-06-2565 เวลา 16.00 น. นิเทศนักศึกษาฝึกงาน อุดมลักษณ์ สมพงษ์
ห้องประชุม FT1105 13-06-2565 เวลา 13.30 น. - 13-06-2565 เวลา 16.00 น. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักศึกษา ประเสริฐ ประสงค์ผล
ห้องประชุม FT1105 13-06-2565 เวลา 10.00 น. - 13-06-2565 เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการงานฟาร์มฯ อรพรรณ พรหมใจ
ห้องประชุม FT1105 08-06-2565 เวลา 13.00 น. - 08-06-2565 เวลา 16.30 น. ประชุมโครงการ 22 ล้าน ร่วม บริษัทเบทาโกร จงกล พรมยะ
ห้องประชุม FT1105 08-06-2565 เวลา 09.00 น. - 08-06-2565 เวลา 12.00 น. ต้อนรับชมรม Young smart farmer ลำปาง ศึกษาดูงานระบบการผลิตฯ ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
ห้องประชุม FT1105 07-06-2565 เวลา 09.00 น. - 07-06-2565 เวลา 12.00 น. สอนออนไลน์ นศ วิทยาลัยเกษตรและป่าไม้ภาคเหนือหลวงพระบาง / ตอบตัวชี้วัด ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
ห้องประชุม FT1105 06-06-2565 เวลา 15.00 น. - 06-06-2565 เวลา 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคางานก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงพร้อมครุภัณฑ์ พิไลวรรณ จันต๊ะตา
ห้องประชุม FT1105 01-06-2565 เวลา 08.30 น. - 01-06-2565 เวลา 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ นศ. ปโท 1-2565 ผ่านระบบ Zoom ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย
ห้องประชุม FT1105 30-05-2565 เวลา 08.30 น. - 31-05-2565 เวลา 16.30 น. ประเมินประกันคุณภาพ วีระวัฒน์ ฟังเย็น
ชื่อห้อง วันที่/เวลา วัตถุประสงค์ ผู้จอง