ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 18 เล่มที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2567
อาหารเสริมสารสกัดจากเศษเหลือสับปะรดต่อการเจริญเติบโตของปลานิล (Oreochromis niloticus) - Pineapple waste extract supplement on growth performance of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)
วันอาสาฬ์ นนกระโทก, วรณัฎฐา จ๋ายเจริญ, วราภรณ์ มอมขุนทด และสุดาพร ตงศิริ - Wanarsa nonkrathok, Varanutha Janaroen, Waraphorn momkhunthod and Sudaporn Tongsiri
หน้า 1-9
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130