ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 17 เล่มที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2566
Full Text
ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของปลาในแหล่งน้ำไหล: กรณีศึกษาปลาเลียหินลำน้ำมาง จ.น่าน -  Genetic variation of lotic fish: A case study of Garra cambodgiensis at Mang River, Nan Province   
เชาวลีย์ ใจสุข ,จุลทรรศน์ คีรีแลง, อมรชัย ล้อทองคำ, สุภาวดี ศรีแย้ม, พัชรา นิธิโรจน์ภักดี และดุสิต ศรีวิไล - Chaowalee Jaisuk, Julatat Keereelang, Amornchai Lothongkham, Supawadee Sriyam, Patchara Nithirojpakdee and Dusit Srivilai
หน้า 1-13
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ประสิทธิภาพการย่อยมันพื้นบ้านด้วยเอนไซม์ย่อยอาหารของปลาหมอไทยเพื่อการใช้ประโยชน์ในการผลิตอาหารปลา - In vitro digestibility of native yam with digestive enzymes of Climbing Perch (Anabas testudineus Bloch) for utilization in feed production
จุลทรรศน์ คีรีแลง, บรรจง อูปแก้ว, บุษบา มะโนแสน, จิรรัชต์ กันทะขู้, ภาณุพงศ์ สิทธิวุฒิ, พัชรา นิธิโรจน์ภักดีและเชาวลีย์ ใจสุข - Julatat Keereelang, Bunjong oupkaew, Busaba Manosan, Jirarat Kantakoo, Panupong Sitiwut, Patchara Nithirojpakdee and Chaowalee Jaisuk
หน้า 14-26
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืช เพื่อใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ระบบนิเวศและคุณภาพน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - Species and Abundance of Phytoplankton as bio-indicator of Water Quality in The King’s Royally Initiated Huai Bon Project, Ubon Ratchathani Province
ธีระชัย พงศ์จรรยากุล, สุชิน มิ่งไชย และชุษณ รัตนวรรณ - Theerachai Pongjanyakul, Suchin Mingchai and Chusana Rattanawan
หน้า 27-47
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
การเลี้ยงปลาเลียหินในบ่อซีเมนต์ด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกันโดยชุมชนมีส่วนร่วม - Cultivation of Ceratogarra cambodgiensis (Tirant, 1884) in Cement Ponds with Different Density Rates by Community Participation
เชาวลีย์ ใจสุข, จงกล พรมยะ และอมรชัย ล้อทองคำ - Chaowalee Jaisuk, Jongkon promya and Amornchai Lothongkham
หน้า 48-59
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130