ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 17 เล่มที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566
Full Text
เปรียบเทียบนิยามและคุณลักษณะสำคัญของประมงพื้นบ้านของประเทศไทย: เหมือนหรือต่างกันอย่างไรในบริบทอาเซียน - Comparing Definitions and Key Characteristics of Small-Scale Fisheries in Thailand: Similarities and Differences in ASEAN Context
ศศิวิมล คล่องอักขระ, เณรตา ปิ่นเนตรหาญ และศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ - Sasiwimon Khlongakkhara, Nayrata Pinnetdharn and Sansanee Wangvoralak
หน้า 1-14
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการทำปลานิลแดดเดียวด้วยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดยวิธีพื้นที่ผิวตอบสนอง - Optimization of Nile Tilapia Drying Using Solar Green House by Response Surface Methodology
ปรียา สาพา, ปริฉัตร ปรากฎรัตน์ และ นงพงา แสงเจริญ - Preeya Sapa, Parichat Prakotrat and Nongpanga Sangcharoen
หน้า 15-30
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
สถานการณ์การเลี้ยงปลานิลในกระชังบริเวณแม่น้ำปิงตอนบน: พื้นที่อำเภอป่าซาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน และ อำเภอสันป่าตอง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ - The Nile Tilapia Cage Culture Situation at Upper Ping River: Pa Sang District Wiang, Nong Long District, Lamphun Province and San Pa Tong District, Doi Lor District, Chiang Mai Province
ชนกันต์ จิตมนัส, วาสนา กองสมบัติ, รุจิราภรณ์ มุสิกะพันธ์ และวชิระ เลิศพรกุลรัตน์ - Chanagun Chitmanat , Wassana Kongsombat, Rujiraphorn Musigapan and Wachira Lertpornkulrat
หน้า 31-40
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกเพื่อเพิ่มผลผลิตของกุ้งขาว - The use of probiotic microorganisms to increase the yield of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)
พรชัย รุ่งศรี, ปราณีต งามเสน่ห์, เบญจมาศ ไพบูลกิจกุล, กฤติมา กษมาวุฒิ และสำเนาว์ เสาวกูล - Pornchai Rungsri, Praneet Ngamsnae, Benjamas Paibulkichakul , Krittima Kasamawut and Samnao Saowakoon
หน้า 41-51
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130