ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 16 เล่มที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2565
Full Text
หลังปกหน้า (ภาษาไทย)
หน้า 001
ดาวน์โหลด 223 ครั้ง
ปกใน
หน้า 002
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
หลังปกท้าย (ภาษาอังกฤษ)
หน้า 003
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
จริยธรรมการตีพิมพ์
หน้า 004
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ผลของอัตราการไหลของน้ำต่อการเจริญเติบโตของปลาแฟนซีคาร์พ คะน้าใบหยิกและคุณภาพน้ำในระบบอะควาโปนิกส์ที่ใช้น้ำหมุนเวียน - Effect of water flow rates on growth of fancy carp (Cyprinus carpio var. koi), curl leaf kale (Brassica oleracea ver. acephala) and water quality parameters in aquaponic recirculating system
พีระ มีทรัพย์, พวงเพชร พิมพ์จันทร์, ปราณีต งามเสน่ห์, กฤติมา กษมาวุฒิ และ สาเนาว์ เสาวกูล - Peera Meesap, Paongpetch Phimchan, Praneet Ngamsnae, Krittima Kasamawut and Samnao Saowakoon
หน้า 15-29
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ความหนาแน่นและประเภทของไมโครพลาสติกในดินตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก - Density and types of microplastics in sediments along the coast of the eastern Gulf of Thailand
เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล, อุมาพร พลายระหาร และ ชลี ไพบลู ย์กิจกุล - Benjamas Paibulkichakul, Aumaporn Phlayrahan and Chalee Paibulkichakul
หน้า 30-42
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130