ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 16 เล่มที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565
Full Text
หลังปกหน้า (ภาษาไทย)
หน้า 001
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ปกใน
หน้า 002
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
หลังปกท้าย (ภาษาอังกฤษ)
หน้า 003
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อในหลอดทดลองของสารสกัดสมุนไพรไทยต่อ Streptococcus agalactiae ที่แยกได้จากปลานิล - In Vitro Inhibition Efficacy of Thai Herbal Extracts Against Streptococcus agalactiae Isolated from Nile Tilapia
ลลิตา นาคูบอน, ชนกันต์ จิตมนัส, อุดมลักษณ์ สมพงษ์, ชาติชาย โขนงนุช และ จิราพร โรจน์ทินกร - Lalita Nakhubon, Chanagun Chitmanat, Udomluk Sompong, Chartchai Khanongnuch and Jiraporn Rojtinnakorn
หน้า 1-11
ดาวน์โหลด 162 ครั้ง
ความพร้อมของชุมชนประมงบริเวณเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง ต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน-The Readiness of Fisheries Communities around the Kew Lom Dam, Lampang Province Toward the Establishment Community Enterprise
กานต์ ทิพยาไกรศรี, ธีรทัศน์ ต๊ะวิจิตร และ ดารชาต์ เทียมเมือง-Karn Tippayakraisri, Teeratad Tavijit and Daracha Thiammueang
หน้า 12-21
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
เปรียบเทียบลักษณะที่สำคัญเชิงเพาะเลี้ยง และศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรปลากาดำจาก 4 แหล่ง - Comparison on Aquacultural Traits and Genetic Diversity Study among 4 Populations of Black Shark Minnow Labeo chrysophekadion (Bleeker, 1849)
จริญญา สุวรรณนาคะ, โกศล ขำแสง, ยุทธภูมิ สุวรรอาชา และ วิศรุต ชัยเลิศฤทธิ์ - Jarinya Suwannaka, Kosol Khamsaeng, Yutthapoom Suwanarcha and Visarut Chailertlit
หน้า 22-33
ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
รูปแบบการให้อาหารที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาซิวหนวดยาว - The appropriate feeding regime for nursing larvae of Striped flying barb (Esomus metallicus)
กษมา ด่านวันดี, กฤติมา กษมาวุฒิ และสำเนาว์ เสาวกูล - Kasama Danwandee, Krittima Kasamawut and Samnao Saowakoon
หน้า 34-43
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ความหลากหลายของชนิดปลาบริเวณบึงขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี - Diversity of fish species at Khun Thale swamp, Surat Thani province
สายฝน ทิศกองราช, กานดา ค้ำชู และอภินันท์ สุวรรณรักษ์ - Sayfon Tidkongrach, Kanda Kamchoo and Apinun Suvarnaraksha
หน้า 44-55
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
การเปรียบเทียบผลของการใช้พริก กระเทียม พริกไทย เสริมในสูตรอาหาร ในการอนุบาลลูกกบนา - Comparison of Chili, Garlic, and Pepper Feed Supplementation for Tadpole Frog (Hoplobatrachus rugulosus) Nursing
อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ, อนวัทย์ ผาลี, จิราวรรณ คาธร, ณัฐนันท์ เที่ยงธรรม, วิจิตรตา อรรถสาร และศตพร โนนคู่เขตโขง - Adithepchaikarn Pachanawan, Anawat Phalee, Jirawan Khamtorn, Nattanan Tiengtam, Vijitta Atthasan and Sataphon Nonkhukhetkhong
หน้า 56-64
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130