ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 15 เล่มที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2564
Full Text
หลังปกหน้า(ภาษาไทย)
หน้า 002
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ปกใน
หน้า 003
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ผลของไนไตรท์ต่อการตายและการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันโดยกาเนิดของ กุ้งกุลาดา (Penaeus monodon) ที่เพาะเลี้ยงในน้าความเค็มต่าในบ่อดินจาลอง - Effect of nitrite on mortality and innate immunity response of black tiger shrimp (Penaeus monodon) reared in low-salinity water in simulated earthen pond
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์, ทศพร เสียงแจ้ว และ วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย - Subuntith Nimrat, Tossaporn Siangjow and Verapong Vuthiphandchai
หน้า 1-11
ดาวน์โหลด 345 ครั้ง
แนวทางการใช้สารเคมีและยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะฟักแม่กุ้งมังกรเลน (Panulirus polyphagus Herbst, 1793) ภายใต้ระบบโรงเพาะฟัก - Guidelines to Using Chemical and Drug for Hatching Efficiency Enhancement of the Mud Spiny Lobster (Panulirus polyphagus Herbst, 1793) under Hatchery Conditions
นวภัทร สวัสดี, จักรพงษ์ หรั่งเจริญ, ยุทธพล สาเอี่ยม, วฤชา ประจงศักดิ์, วาสนา อากรรัตน์ และอนุรักษ์ สุขดารา - Nawapat Sawaddee, Chakrapong Rangjaroen, Yuthapol Saeiam, Warucha Prajongsak, Wasana Arkronrat and Anurat Sookdara
หน้า 12-21
ดาวน์โหลด 167 ครั้ง
ความหลากชนิดของปลาในคลองเข็กน้อย ตาบลเข็กน้อย อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ - Diversity of fish in Khlong Khek Noi, Khek Noi Subdistrict, Khao Kho District, Phetchabun Province
ธนภัทร วรปัสสุ, พรทิศา ทองสนิทกาญจน์, ปิยพงศ์ บางใบ และ ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ - Thanaput Worapussu, Porntisa thongsanitkan Piyapong Bangbai and Nuttarin Sirirustananun
หน้า 46-59
ดาวน์โหลด 213 ครั้ง
ประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
หน้า 901
ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
หลังปกท้าย(ภาษาอังกฤษ)
หน้า 902
ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
บทบรรณาธิการ
หน้า 903
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130