ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 13 เล่มที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Full Text
สารบัญ
หน้า 001
ดาวน์โหลด 1701 ครั้ง
ประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
หน้า 005
ดาวน์โหลด 1681 ครั้ง
การเตรียมต้นฉบับ ไทยและอังกฤษ
หน้า 006
ดาวน์โหลด 1694 ครั้ง
ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปลาดุกอัฟริกัน Clarias gariepinus ที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้ silage จากการหมักไส้ไก่เป็นองค์ประกอบหลัก - Growth performance of African catfish (Clarias gariepinus) fed diets containing chicken intestine silage as a main component
เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์, จงกล พรมยะ, ประจวบ ฉายบุ และนวรัตน์ สังเต็ม - Thepparath Ungsethaphand, Jongkol Promya, Prachaub Chaibu and Nawarat Sangtem
หน้า 1-13
ดาวน์โหลด 1720 ครั้ง
สภาพการเลี้ยงกบและโรคที่พบในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม - Frog raising condition and diseases finding in Sakon Nakhon and Nakhon Phanom Provinces
ทาริกา ทิพอุเทน, ทรงทรัพย์ อรุณกมล, สาริณี บุตรดาวงศ์ และสุวิทย์ ทิพอุเทน - Tarika Thip-uten, Songsub Arungamol, Sarinee Butdawong and Suwit Thip-uten
หน้า 105-116
ดาวน์โหลด 1804 ครั้ง
การใช้การตอบสนองของปลานิล (Orechromis niloticus) เป็นดัชนีทางชีวภาพ เพื่อประเมินผลกระทบและความเสี่ยงทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของมลพิษ ต่อระบบนิเวศทางน้าในบริเวณลุ่มน้าห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี - The use of Biological Responses in Nile tilapia, Orechromis niloticus as Biomarkers for Ecological Risk Assessment of Contaminants on Aquatic Ecosystem in Huai Laung Basin, Udon Thani Province
อัจฉราพร สมภาร, ณัฐสิมา โทขันธ์ และนันทิยา สมภาร - Atcharaporn Somparn, Natsima Tokun and Nuntiya Somparn
หน้า 117-126
ดาวน์โหลด 2360 ครั้ง
อัตราการเพาะฟัก ลักษณะสัณฐานวิทยาและการเปลี่ยนแปลงของไข่หอยเชอรี่ (Pomacea canailculata) หลังสัมผัสกับสารเคมีทางการเกษตร - Hatching rate, morphological characteristic and alteration of golden apple snail’s egg (Pomacea canailculata) after being exposed to agricultural chemicals
ชุติมา ถนอมสิทธิ์, ลัดดาวรรณ บุญปก, ธนพงศ์ เปรียบเสนาดี, อานวย วัฒนกรสิริ, หยาดเพชร โอเจริญ, จักรพันธุ์ นาน่วม, วิชชุดา ประสาทแก้ว, และ พอจิต นันทนาวัฒน์- Chutima Thanomsit , Laddawan Boonpok, Thanapong Preabsenadee, Amnuay Wattanakornsiri, Yhardpetch Ocharoen, Jakkaphun Nanuam, Witchuda Prasatkaew and Phochit Nanthanawat
หน้า 24-40
ดาวน์โหลด 4590 ครั้ง
ผลของการใช้แบคทีเรียแลคติกต่อความต้านทานเชื้อ Streptococcus sp. ในปลานิล -Effect of Lactic Acid Bacteria on Resistance Streptococcus sp. in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
วีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล ชัยสาร และดอกรัก ชัยสาร - Weena Jirattiwarutkul Chaisarn and Dorkrak Chaisarn
หน้า 54-62
ดาวน์โหลด 1795 ครั้ง
การดื้อยาปฏิชีวนะของ Escherichia coli จากน้าเสียของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ในเขตเมืองสกลนคร - Investigation of antibiotic resistance of Escherichia coli from aquaculture farming wastewater in Muang District, Sakon Nakhon
นพรัตน์ พัชณีย์, ทรงทรัพย์ อรุณกมล และ วิไล เจียมไชยศรี - Nopparat Patchanee, Songsub Arunkamol and Wilai Chiemchaisri
หน้า 63-74
ดาวน์โหลด 1740 ครั้ง
การสารวจเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ในปลาตระกูลตะเพียน โดยวิธีการทดสอบพีซีอาร์ข้ามชนิด - Microsatellite markers investigation in Cyprinid species by cross-species PCR
วิศรุต ชัยเลิศฤทธิ์, อนงค์ นิ่มละมัย, พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข, คงภพ อาพลศักดิ์ และอุดม สาระชาติ - Visarut Chailertrit, Anong Nimlamai, Panom K. Sodsuk, Kongphop Ampolsak and Udom Saracharti
หน้า 88-104
ดาวน์โหลด 2290 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130