ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 12 เล่มที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
Full Text
ปกหลัง-สารบัญ.jpg
หน้า 001
ดาวน์โหลด 1759 ครั้ง
หลังปกหน้า (กองบรรณาธิการ)
หน้า 002
ดาวน์โหลด 1668 ครั้ง
ปกใน
หน้า 003
ดาวน์โหลด 1676 ครั้ง
ประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
หน้า 004
ดาวน์โหลด 1671 ครั้ง
การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อประเมินพืน้ ที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของหอยทากบก (หอยหอม (Cyclophorus spp.) และหอยเดื่อ (Hemiplecta distincta)) บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย - The Application of Geoinformatics for Evaluating Suitable Area for Land Snails
ฐิติมา ช่องตะคุ, สยาม อรุณศรีมรกต, นิวุฒิ หวังชัย และกฤษนัยน์ เจริญจิตร - Thitimar Chongtaku, Sayam Aroonsrimorakot, Niwooti Whangchai and Kitsanai Charoenjit
หน้า 105-115
ดาวน์โหลด 1983 ครั้ง
ผลของสีน้ำต่อกำรเจริญเติบโตและอัตรำกำรรอดตำยของปลำกะพงขำววัยรุ่นที่เลี้ยงในระบบหมุนเวียนน้ำแบบอควำโปนิกส์ - Effects of Water Colors on Growth and Survival rate of Juveniles Asian Seabass (Lates calcarifer Bloch 1790) in Aquaponic Systems

วิญญู บุญประเสริฐ, ประจวบ ฉำยบุ , เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน , จงกล พรมยะ และชนกันต์ จิตมนัส - Winyoo Boonprasert, Prachaub Chaibu, Kriangsak Mengumphan, Jongkol Promya and Chanagun Chitmanat
หน้า 12-22
ดาวน์โหลด 2002 ครั้ง
อิทธิพลของการจัดการช่วงเวลาได้รับแสงต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกปลาบู่ทรายวัยรุ่น - The effect of photoperiod manipulation on growth and survival rate of marble goby (Oxyeleotris marmorata (Bleeker, 1852)) juveniles
อิฐสะราม แสนสุภา, จักรพันธ์ ฐานิจสรณ์, เปรมดา ทิพย์เดโช และเกรียงไกร สีตะพันธุ์ - Itsaram Saensupa, Jakkaphan Tanitsorn, Prameda Thipdacho and Kriengkrai Seetapan
หน้า 23-34
ดาวน์โหลด 2137 ครั้ง
ผลของความหนาแน่นของปลาต่อปริมาณธาตุอาหารในน้าทิ้งเพื่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวไรซ์เบอรี่ - The Effect of Fish Stocking Density on Effluent Nutrients for Growth and Yield of Riceberry
แจ่มจันทร์ เพชรศิริ, ทวีเดช ไชยนาพงษ์ และอวยชัย บุญญานุพงศ์ - Jamjun Pechsiri, Thaweedet Chainapong and Uaichai Boonyanupong
หน้า 60-70
ดาวน์โหลด 1776 ครั้ง
การเพิ่มผลผลิตไรแดงและปริมาณคลอเรลลาโดยใช้น้าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าด้วยชีววิธี - The Increase on Production of Moina (Moina macrocopa) and Concentrated Chlorella by Using Phytoplankton for Bioremediation from Aquaculture Wastewater
เถลิงเกียรติ สมนึก, ณัฏฐวรรณ สมนึก, สาเนาว์ เสาวกูล และกฤติมา เสาวกูล - Talerngkiat Somnuek, Samnao Saowakoon and Krittima Saowakoon
หน้า 71-81
ดาวน์โหลด 1750 ครั้ง
ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของไส้เดือนน้าจืดในจังหวัดเชียงใหม่ - Abundance and Diversity of Aquatic Worms in Chiang Mai Province, THAILAND
สิริฉัตร สุนทรวิภาต และ ประจวบ ฉายบุ - Sirichat Soonthornvipat and Prachaub Chaibu
หน้า 82-92
ดาวน์โหลด 1759 ครั้ง
การประเมินลักษณะทางสัณฐานและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของปลาเสือตอลายเล็ก (Datnioides undecimradiatus (Roberts & Kottelat, 1994)) กับชนิดที่อยู่ในสกุล Datnioides Bleeker, 1853 โดยใช้เครื่องหมายอาร์เอพีดี - Evaluation of Morphometric Characteristics and Genetic Relationship of Northeastern Siamese Tigerfish (Datnioides undecimradiatus (Roberts & Kottelat, 1994)) with Other Species in the Genus Datnioides Bleeker, 1853 Using RAPD markers
สุริยา อุดด้วง และ ธนาทิพย์ แหลมคม - Suriya Udduang and Thanatip Lamkom
หน้า 93-104
ดาวน์โหลด 2738 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130