ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 11 เล่มที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2560
ปกหลัก-สารบัญ
หน้า 001
ดาวน์โหลด 1737 ครั้ง
ปกใน
หน้า 002
ดาวน์โหลด 1744 ครั้ง
บทบรรณาธิการ
หน้า 003
ดาวน์โหลด 1691 ครั้ง
หลังปกหน้า (กองบรรณาธิการ)
หน้า 004
ดาวน์โหลด 1673 ครั้ง
การเจริญเติบโตของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมหญ้าหมักจากกระเพาะวัว  - Growth performances of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) fed with diet containing fermented grass from cow stomach
วรวิทย์ ชูขวัญนวล สายสุนีย์ จิตมโนวรรณ์ และสุดาพร ตงศิริ - Worawit chukwannuan Saisunee Jitmanowan and SudapornTongsiri
หน้า 11-19
ดาวน์โหลด 2852 ครั้ง
ความเป็นไปได้ในการนาไส้เดือนน้าจืดมากาจัดของเสียที่พื้นก้นบ่อเลี้ยงปลา ภายใต้เงื่อนไขระบบการเลี้ยงสัตว์น้าที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - Possibility of using aquatic worms to dispose of waste at the bottom of fish pond under aquaculture system with sustainable and environmentally friendly condition
สิริฉัตร สุนทรวิภาต และ ประจวบ ฉายบุ - Sirichat Soonthornvipat and Prachaub Chaibu
หน้า 111-121
ดาวน์โหลด 1897 ครั้ง
ผลของแหนเป็ดสดต่อการเจริญเติบโต คุณค่าทางโภชนาการ และต้นทุนการผลิตปลาดุกรัสเซียในระบบน้าหมุนเวียน - The effects of fresh duckweed for growth nutrition and production cost of African sharptooth catfish (Clarias gariepinus) in recirculating systems
ภาณุมาศ อัมพรสวัสดิ์, จงกล พรมยะ, บัญญัติ มนเทียรอาสน์ และชนกันต์ จิตมนัส - Phanumas Ampornsawas, Jongkon Promya, Banyad Montienart and Chanagun Chitmanat
หน้า 32-45
ดาวน์โหลด 2212 ครั้ง
การศึกษาลาดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบเอนไซม์กลูต้าไธโอนในปลากะพงขาว (Lates calcarifer)  - Partial nucleotide sequences and expression of genes involving to glutathione enzyme system in the Asian sea bass (Lates calcarifer)
รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ, ณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภ, ศรีภาพรรณ ธาระนารถ, ชลมาฑ โอฬารวนิช และกุลจิรา ญานวัฒนะ - Rachanimuk Hiransuchalert, Narongsak Puanglarp, Sripapan Tharanat, Chonlamard Olanvanitch and Kuljira Yanwatthana
หน้า 46-59
ดาวน์โหลด 2223 ครั้ง
การคัดแยกและใช้แบคเทอริโอเฟจยับยั้งเชื้อ Aeromonas hydrophila ในปลานิล - Isolation and utilization of bacteriophage to inhibit Aeromonas hydrophila in Nile tilapia
ตระหนัก สมเนตร, เกศินี จันทรโสภณ และเสรี จันทรโสภณ - Tranuk Somnate, Kesinee Chantharasophon and Seree Chantarasopon
หน้า 60-69
ดาวน์โหลด 3320 ครั้ง
ชีววิทยาบางประการของปูแสม Episesarma mederi (H. Milne Edward, 1853) ในอ่าวปัตตานี - Some Aspects of Biology of Mangrove Crab, Episesarma mederi (H. Milne. Edward, 1853) in Pattani Bay


สมศักดิ์ บัวทิพย์, พัน ยี่สิ้น และ ศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ - Somsak Buatip, Pun Yeesin and Sarawuth Chesoh
หน้า 70-82
ดาวน์โหลด 2665 ครั้ง
การศึกษาอาหารธรรมชาติในกระเพาะของปลากดหัวโม่งจากการประมงพื้นบ้านบริเวณชุมชนชาวประมงบ้านท่าสะอ้าน ตาบลพะวง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา - The study of natural food in the stomach of spotted catfish from the local fishery community in Thasaan village, Phawong subdistrict, Muang district, Songkhla province
ซีตียาเราะห์ สะอะ, วณาลี เกื้อคราม และพงศธร จันทรัตน์ - Seetiyaroh Sa-ah, Wanalee Kuakram and Pongsaton Juntarut
หน้า 83-97
ดาวน์โหลด 2457 ครั้ง
โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรของปลากระบอก (Liza subviridis) ในชายฝั่งทะเลอันดามัน - Population Genetic Structure of Greenback Mullet (Liza subviridis) Along the Andaman Sea Coast of Thailand
วีระเกียรติ ทรัพย์มี, จุฑามาศ ศุภพันธ์, แจ่มจันทร์ เพชรศิริ และประดิษฐ์ แสงทอง - Verakiat Supmee, Juthamas Suppapan, Jamjun Pechsiri and Pradit Sangthong
หน้า 98-110
ดาวน์โหลด 2057 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130