ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 10 เล่มที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2559
ปกใน
หน้า 01
ดาวน์โหลด 1691 ครั้ง
สารบัญ
หน้า 02
ดาวน์โหลด 1730 ครั้ง
บรรณาธิการ
หน้า 03
ดาวน์โหลด 1673 ครั้ง
บทบรรณาธิการ
หน้า 04
ดาวน์โหลด 1703 ครั้ง
การศึกษาการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในหอยชักตีน Strombus canarium Linnaeus,1758 (Strombidae) จากเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา - Gametogenesis study in dog conch Strombus canarium Linnaeus,1758 (Strombidae) from Koh Yao Yai, Phang Nga province
วิภาวี ดามี, ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล, สุธาทิพย์ ตนคลัง และ วารุณี แก้วจันทร์ - Vipawee Dummee, Thanongsak Chanmethagul, Sutathip Tonklang and Warunee Kaewchan
หน้า 1-10
ดาวน์โหลด 1933 ครั้ง
ผลของความเค็มต่อการผสมเทียมปลาตะกรับ Scatophagus argus Linnaeus,1766 และอัตรารอดของลูกปลาวัยอ่อน - Effects of salinity on artificial insemination of spotted scat Scatophagus argus Linnaeus,1766 and survival rate of the larvae
จิระยุทธ รื่นศิริกุล และสมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ - Jirayuth Ruensirikul and Sommai Chiayvareesajja
หน้า 11-22
ดาวน์โหลด 2025 ครั้ง
อัตราการตายและการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ที่ได้รับสัมผัสกับอะบาเม็กติน - Mortality rate and histological alterations of prawn (Macrobrachium rosenbergii) exposed to abamectin
ชุติมา ถนอมสิทธิ์, กฤติมา เสาวกูล และพอจิต นันทนาวัฒน์ - Chutima Thanomsit, Krittima Saowakoon and Phochit Nanthanawat
หน้า 23-37
ดาวน์โหลด 1877 ครั้ง
การสารวจชนิดปลาเบื้องต้นในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ - Preliminary Survey of Fish Species in the Plant Genetics Conservation Project under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, the Chulabhorn Dam, Chaiyaphum Province
รักพงษ์ เพชรคา, ธงชัย จาปาศรี, ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์, พรเทพ เนียมพิทักษ์, ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม, กัมพล ไทยโส, ศิริพร โทลา และทัศนีย์ อนุกูลประเสริฐ - Rakpong Petkam, Thongchai Champasri, Siripavee Charoenwattanasak, Pornthep Niamphithak, Khajornkiat Srinuansom, Kampon Thaiso, Siriporn Tola and Thatsanee Anukoolprasert
หน้า 38-47
ดาวน์โหลด 1804 ครั้ง
ความผันแปรเชิงพื้นที่และฤดูกาลต่อความชุกชุมของชนิดพันธุ์ปลาในหนองหาร จังหวัดสกลนคร  -Spatial and Temporal Variations in Abundance of Fish Species in Nong Han, Sakon Nakhon Province.
สมศักดิ์ ระยัน, ปราณีต งามเสน่ห์ และ วิระวรรณ ระยัน - Somsak Rayan, Praneet Ngamsnae and Wirawan Rayan
หน้า 48-60
ดาวน์โหลด 1890 ครั้ง
ชนิดและการแพร่กระจายของหอยฝาเดียวน้าจืด บริเวณอ่างเก็บน้าเขื่อนน้าอูนจังหวัดสกลนคร - Species diversity and distribution of freshwater gastropods in Nam Oun reservoir, Sakon Nakhon province.
อมรรัตน์ รังสิวิวัฒน์, สมศักดิ์ ระยัน, บุญทิวา ชาติชานิ และ สุกัญญา คาหล้า - Amornrat Rangsiwiwat, Somsak Rayan, Boonthiwa Chartchumni and Sukanya kumla
หน้า 61-67
ดาวน์โหลด 1813 ครั้ง
คุณค่าทางโภชนาการและฤทธิ์การต้านแบคทีเรียของสาหร่ายทะเล - Nutritional Evaluation and Antibacterial Activity of Seaweeds
มนต์สรวง ยางทอง และจาเริญศรี ถาวรสุวรรณ - Monsuang Yangthong and Jumroensri Thawonsuwan
หน้า 68-77
ดาวน์โหลด 2550 ครั้ง
ปัจจัยที่มีผลต่อการสกัดไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่า โดยวิธีแช่แข็งสลับกับการละลายร่วมกับคลื่นอัลตร้าโซนิค - Factors affecting phycocyanin extraction from Spirulina platensis by using freezing and thawing combined with ultrasonic method
ทิพาพร เรืองยศ, สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ, ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร และจตุรภัทร วาฤทธิ์ - Thiphaporn Ruangyot, Somkiat Jaturonglumlert, Chanawat Nitatwichit and Jaturapatr Varith
หน้า 78-87
ดาวน์โหลด 1811 ครั้ง
การประเมินระดับของมลพิษทางน้าจากผลกระทบการใช้ประโยชน์ของชุมชน บริเวณกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยาพะเยา - Assessment Pollutant Loads Impacted by Community-based Utilization of Kwan Phayao, Phayao Province
กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์, ศิริลักษณ์ วลัญช์เพียร และกรทิพย์ กันนิการ์ - Kanyanat Soontornprasit, Siriluck Valunpion and Korntip Kannika
หน้า 88-97
ดาวน์โหลด 1860 ครั้ง
คุณภาพผลิตภัณฑ์หมึกสอดไส้ข้าวเหนียวที่ปรุงเสร็จ ระหว่างเก็บรักษาในสภาวะเย็น - Quality of Cooked Squid Stuffed with Sticky Rice Product during Chilled Storage
สุเฟียนี แวดอเลาะ, อมมี เบญจมะ และพายัพ มาศนิยม - Sufianee Waedoloh, Ommee Benjama and Payap Masniyom
หน้า 98-106
ดาวน์โหลด 1802 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130