ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 9 เล่มที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2558
การใช้ยีสต์เสริมอาหารสาหรับลูกปลานิล  - Use of Use of Yeast Supplement east Supplement east Supplement al Diet for al Diet for Nile tilapia (Oreochromis niloticus niloticus )
นุชนาถ ล่องมัจฉา, กัลทิมา พิชัย วัชรี หาญเมืองใจ, และจิราพร โรจน์ทินกร - Nutchanat Longmutcha, Kaltima Phicha, Watcharee Hanmoungjai ,Jiraporn Jiraporn Rojtinnakorn
หน้า 1-11
ดาวน์โหลด 2139 ครั้ง
ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus x Clarias  gariepinus) ที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมไส้ไก่  - Growth performance of hybrid catfish (Clarias macrocephalus x Clarias  gariepinus) fed with chicken viscera incorporated in diet
วีรภัทร ผ่องศรี, นิวุฒิ หวังชัย, ดวงพร อมรเลิศพิศาล และ สุดาพร ตงศิริ - Weerapat pongsri, Niwooti Whangchai, Doungporn Amornlerdpison and SudapornTongsiri
หน้า 12-22
ดาวน์โหลด 3302 ครั้ง
แนวโน้มส่งเสริมการเจริญเติบโตของสารสกัดกระเทียมในปลาบู่ (Oxyeleotris marmoratus) Bleeker 1852 - Trend to enhance growth of garlic extracts in sand goby (Oxyeleotris marmoratus) Bleeker 1852
มัลลิกา ศุภอักษร, สุดาพร ตงศิริ, ประจวบ ฉายบุ และ จิราพร โรจน์ทินกร - Malika Supa-aksorn, Sudaporn Tongsiri, Prachaub Chaibu and Jiraporn Rojtinnakorn
หน้า 22-33
ดาวน์โหลด 2294 ครั้ง
การเพิ่มผลผลิตสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida) ในระบบการเลี้ยงด้วยระบบ Nutrient Film Technique (NFT) - Productivity of Sea Lettuce Seaweed (Ulva rigida) in Nutrient Film Technique (NFT) System
เอนก โสภณ, สมภพ รุ่งสุภา และคมกริช เอี่ยมละออ - Anek Sopon, Sompop Rungsupa and Komgrid Aiumlaoo
หน้า 54-61
ดาวน์โหลด 2005 ครั้ง
การค้นหาสนิปส์ในยีนระบบภูมิคุ้มกันที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะความต้านทานโรคไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งกุลาดำ - Identification of Single Nucleotide Polymorphism (SNP) in Immune System Gene Related to White Spot Syndrome Virus (WSSV) Resistance in Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius)
สุดารัตน์ แสงเงิน, สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี, สถาพร ดิเรกบุษราคม และปิ ยะพงค์ โชติพันธุ์ - Sudarat Saengngern, Suwit Wuthisuthimethavee Sataporn Direkbusarakom1 and Piyapong Chotipuntu
หน้า 71-83
ดาวน์โหลด 1896 ครั้ง
ผลกระทบจากอุทกภัยต่อสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณหาดเลนปากแม่น้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร - Effects of flooding on macrobenthic fauna at Thachin mud flat river mouth,Samut Sakhon Province
พัชราภรณ์ เยาวสุต, สุชาติ สว่างอารีย์รักษ์, ณรงค์ฤทธิ์ เลิศเกษตรวิทยา, องค์จันทร์ ภาสดา, ศักดา อิงเอนุ และสามารถ นิคมจิตร - Patcharaporn yaowasooth, Suchat sawangarreruks, Narongrit lertkasetivittaya, Ongjun passada, Sukda rengaunu and Samart nikomjit
หน้า 95-105
ดาวน์โหลด 1793 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130