ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 9 เล่มที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558
ผลของน้ำมันปลาหนังน้ำจืดต่อการเจริญเติบโต ภาวะออกซิเดชั่น และปริมาณกรดไขมันโอเมก้าในปลาหนังลูกผสม-Effect of freshwater fish oil on growth, oxidative stress and omega-fatty acid content in hybrid catfish
สิทธิกรณ์ อยู่แจ่ม,เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน,ชุติมา ศรีมะเริง และ ดวงพร อมรเลิศพิศาล-Sittikorn Yoojam, Kriangsak Mengumphan, Chutima Srimaroeng and Dounporn Amornlerdpison
หน้า 11-24
ดาวน์โหลด 1742 ครั้ง
ผลของการเสริมไรนํ้านางฟ้าผงต่อปฏิกิริยาออกซิเดซั่นในอาหารปลา ที่เก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์แตกต่างกัน-Effect of Fairy Shrimps (Branchinella thailandensis) Powder Supplementation in Difference Packaging on Antioxidation in Fish Feed
จิตรา สิมาวัน, ร่วมฤดี พานจันทร์, โฆษิต ศรีภูธร และ สมศักด์ ระยัน-Jitra Simawan, Ruamruedee Panchan, Kosit Sriphuthorn and Somsak Raya
หน้า 25-34
ดาวน์โหลด 1849 ครั้ง
แคริโอไทป์และอิดิโอแกรมมาตรฐานของปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris Cuvier,1830)-Standardized Karyotype and Idiogram of False Clown Anemonefish, Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830 (Amphiprioninae, Perciformes)

สุมาลี พิมพันธุ์, วีระยุทธ สุภิวงค์ และสุทิพย์ จีนาวุธ-Sumalee Phimphan, Weerayuth Supiwong and Suthip Jeenawut
หน้า 43-52
ดาวน์โหลด 1748 ครั้ง
ผลของการใช้ปลานิลต่อการลดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่สร้างกลิ่น ในน้ำจากบ่อเลี้ยงปลาเผาะลูกผสม-The Use of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) in Reducing Cyanobacterial Community from Hybrid Pangasius Pond
Alounxay Pasithi, Redel Gutierrez, วิรวุฒิ แต้มประสิทธิ์, สุธิดา วันโน, นิวุฒิ หวังชัย, จงกล พรมยะ และ ชนกันต์ จิตมนัส
หน้า 73-84
ดาวน์โหลด 1685 ครั้ง
สูตรและการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาจากปลามูลค่าต่ำ-Formula and Consumer Acceptance of Fish Cracker Product from Low-Value Fish 
ชมพูนุช โสมาลีย์ และอ่อนวิมล ธรรมศรี-Chompunooch Somalee and Aonvimol Thummasri
หน้า 96-104
ดาวน์โหลด 1734 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130