ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 8 เล่มที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2557
ความดกไข่และอัตราการฟักไข่ของปูแสม -  Episesarma singaporense Fecundity and hatching rate of the sesarmid crab Episesarma singaporense
สริณา แดงดี ศุภรัตน์ คงโอ และชาญยุทธ สุดทองคง - Sarinna Dangdee, Supparat Kong-oh and Chanyut Sudtongkong
หน้า 1-9
ดาวน์โหลด 1830 ครั้ง
ผลของอัตราส่วนพื้นที่ปลูกและปริมาตรน้ำต่อผลผลิตผักบุ้งจีน ปลานิลและคุณภาพน้ำ ในระบบปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลา - Effect of plant bed and water volume ratios on productions of water convolvulus (Ipmoea aquatic Forsk), nile tilapia (Oreochromis niloticus), and water quality in aquaponics system
วีระยุทธ เลื่อนลอย , พ้วน เพ่งเซ้ง1, ปิยะพงศ์ โชติพันธุ์ และสมศักดิ์ มณีพงศ์ - Werayuth Leunloi , Puan Pengseng , Piyapong Chotipunt and Somsak Maneepong
หน้า 10-19
ดาวน์โหลด 2082 ครั้ง
ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อการจำแนกชนิดปลาหมู 14 ชนิด  - DNA Barcoding for Species Identification of 14 Loaches
ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ , มนัดดา แดงสิงห์ และนนทรี ปานพรหมมินทร์ - Dutrudi Panprommin, Manadda Dangsing and Nontree Panprommin
หน้า 20-30
ดาวน์โหลด 1861 ครั้ง
พลวัตประชากรกุ้งฝอยในแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคาย  - Population dynamics of freshwater shrimp (Macrobrachium lanchesteri De Man, 1911) in the Mekong River, NongKhai Province
ฉัตรชัย ปรีชา, ทวนทอง จุฑาเกตุ และสำเนาว์ เสาวกูล - Chatchai Preecha, Tuantong Jutagate and Somnao Saowakoon
หน้า 59-72
ดาวน์โหลด 1835 ครั้ง
องค์ประกอบผลจับชนิดของสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำบึงเกลือ จังหวัดร้อยเอ็ด - Fish Species Composition in Bueng Kluea Reservoir, ROI-ET Province
วรพัฒน์ ขันแก้ว, ประยูร วงศ์จันทรา, จิตติมา ประสาระเอ และ ธวัชชัย ธานี - Woraphat Khankaew, Prayoon Wongchantra, Jittima Prasara and Tawatchai Tanee
หน้า 73-82
ดาวน์โหลด 1714 ครั้ง
การจัดการทรัพยากรปูลาย (Charybdis feriata Linnaeus, 1758) ที่เหมาะสม - Appropriate crucifix crab (Charybdis feriata Linnaeus, 1758) management
ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ - Thongchai Nitiratsuwan
หน้า 83-92
ดาวน์โหลด 1802 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130