ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 7 เล่มที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2556
การตอบสนองต่อการคัดเลือกเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของปลายี่สกเทศรุ่นที่ 2 - Selection Response on Growth of the 2nd Generation of Rohu, Labeo rohita (Hamilton)
วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์, สมนึก คงทรัตน์, ศรีจรรยา เข็มกลัด ,โกศล ขำแสง ,ทองอยู่ อุดเลิศ และสุภาพร ชัยชิต - Wisanuporn Ratanatrivong, Somnuek Kongtaratana,Srijanya Khemklad, Koso, Khamsaeng, Thongyoo Outlert and Supaporn Chaichit
หน้า 1-13
ดาวน์โหลด 1977 ครั้ง
การพัฒนาอาหารเม็ดผสมฮอร์โมน 17ß-Estradioll เพื่อกระตุ้นการพัฒนารังไข่ ของแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) ในโรงเรือน - Development of 17ß-Estradiol hormone Mixed Diets for Ovarian Maturation of the Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon) Broodstock in Maturation Tank
รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ, ธนัช เลิศพัฒนาไพบูรณ์, พัชธีราพร ทิพยพชรโรจน์, เสรี ดอนเหนือ และสมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล - Rachanimuk Hiransuchalert, Thanut lertpattanapaiboon, puchteerapon tippachararoch, seri donnuea and somkiat piyateratitivoraku
หน้า 14-26
ดาวน์โหลด 2177 ครั้ง
ความต้านทานโรคและการค้นหายีนที่มีความสัมพันธ์ กับความต้านทานโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล - Disease Resistance and Identification of Immune Genes Related to Streptococcosis Resistance in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)
อนงค์ นิ่มละมัย, ปิ ยะพงค์ โชติพันธ์ุ, สถาพร ดิเรกบุษราคม และสุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี - Anong Nimlamai, Piyapong Chotipuntu, Sataporn Direkbusarakom and Suwit Wuthisuthimethavee
หน้า 38-50
ดาวน์โหลด 2039 ครั้ง
ประสิทธิภาพของสมุนไพรและนํ้าสกัดชีวภาพต่ออัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดของลูกอ๊อดกบ - The effectiveness of herbs and bio-extract on growth and survival rate in Tadpole
ทาริกา โกฎสันเทียะ, ชัยณรงค์ ไชยสินธ์ุ, เรืองฤทธ์ิ หาญมนตรี และธราดล จิตจักร - Tarika Kotsuntea, Chainarong Chaiyasin, Ruangrit Hanmontree, and Tharadol Jitrajak
หน้า 51-59
ดาวน์โหลด 2084 ครั้ง
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบ จากสัตว์ทะเลกลุ่มเอคไคโนเดิร์ม - Antioxidant Activity of Crude Extracts from Echinoderms
ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล, ราโชว์ ขาวชำนาญ และอุไรวรรณ วัฒนกุล - Theerawoot Lerssutthichawal, Rachow Kaochamnan and Uraiwan Wattanaku
หน้า 60-69
ดาวน์โหลด 1928 ครั้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพของปลาในลำห้วยแม่สาว โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา - Biodiversity of Fish in Maesaw Creek at the Intiative Highland Agricultural Development Station Project, Ban antisuk, Khunkual Subdistrict, Phong District, Phayao Province.
พิเชษฐ แก้วเขียว, สมคิด แก้วทิพย์, ปราโมช ศีตะโกเศศ และ บัญญัติ มนเทียรอาสน์ - Pichet Keawkhiew, Somkid Keawtip, Pramot Seetakoses and Bunyat Montien-art
หน้า 70-81
ดาวน์โหลด 2503 ครั้ง
ผลกระทบของความเค็มต่อพิษเฉียบพลันของไซเปอร์เมทริน และพาราควอทในปลากะพงขาว - The Effect of salinity on The Acute Toxicity of Cypermethrin and Paraquat in Asian Sebass
นภาพร เลียดประถม, ณัฐพงษ์ เทียมทัด, เจนวิทย์ ธรรมวิจารณ์ และ รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ
หน้า 82-93
ดาวน์โหลด 1901 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130