ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 7 เล่มที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2556
การเปลี่ยนชนิดของอาหารจากโรติเฟอร์เป็นอาร์ทีเมียวัยอ่อน ที่อายุของลูกปลาต่างกัน ส่งผลต่ออัตรารอดและการเจริญเติบโต ของลูกปลาการ์ตูนเพอคูล่า (Amphiprion percula Lacépède 1802) - Change of feed types from rotifer to Artemia nauplii at different age-at-weaning affecting survival and growth of the Orange Clownfish (Amphiprion percula Lacépède 1802) larvae
ดวงทิพย์ อยู่สบาย วรเทพ มุธุวรรณ และปรารถนา ควรดี
หน้า 20-30
ดาวน์โหลด 2072 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130