ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 6 เล่มที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2555
การปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตปลานิลแดงสายพันธุ์อุตรดิตถ์ - Growth Improvement of Red Tilapia Uttaradit Strain
ศรีจรรยา สุขมโนมนต์, วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์, สุภัทรา อุไรวรรณ์, สุภาพร จันทร์อินทร์ และ ทองอยู่ อุดเลิศ
หน้า 1-11
ดาวน์โหลด 3042 ครั้ง
การเพาะและอนุบาลอึ่งปากขวด - Breeding and Nursing of Truncate-Snouted Spadefoot Frog, Glyphoglossus molossus (Gunther, 1869
สิริฉัตร สุนทรวิภาต, พงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต, อภิชาติ เติมวิชชากร และ ประจวบ ฉายบุ
หน้า 12-22
ดาวน์โหลด 1759 ครั้ง
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและผลการเสริมสาหร่ายเตาต่อการเจริญเติบโตของปลานิลในกระชัง - Antioxidant activity of Spirogyra sp. and effect of its supplementation on growth performance of Tilapia in cage culture
ธีระวัฒน์ รัตนพจน์, เกรียงศักด์ิ เม่งอำพัน, ชุติมา ศรีมะเริง และ รัตนาภรณ์ จันทร์ทิพย์
หน้า 23-34
ดาวน์โหลด 1965 ครั้ง
แคริโอไทป์ของปลากัดภาคใต้ Betta imbellis (Perciformes, Osphronemidae) ที่พบในประเทศไทย - Karyotypes of peaceful betta, Betta imbellis (Perciformes, Osphronemidae) from Thailand
รตพล วัฒนศิริเสรีกุล และอภินันท์ สุวรรณรักษ์
หน้า 35-45
ดาวน์โหลด 1826 ครั้ง
การตรวจสอบอายุจากหนามของปลาฉลามหลังหนามในทะเลอันดามัน - Age Validation from Dorsal Spine of Shortspine Spurdog (Squalus mitsukurii Jordan & Snyder, 1903) in the Andaman Sea
กนกวรรณ ไพบูลย์ลีสกุล, ศุภลักษณ์ โรมรัตนพันธ์ และ ธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี
หน้า 46-58
ดาวน์โหลด 1756 ครั้ง
การยับยั้งจุลินทรีย์ในปูดองเค็มโดยสารสกัดหยาบจากต้นยอป่า - Inhibition of Microorganisms in Salted Sesarma (Sesarma mederi) by Using Crude Extract of Morinda Elliptica
ชุตินุช สุจริต, ไวกูณฐ์ ฤทธิรุฒม์ และ สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช
หน้า 69-77
ดาวน์โหลด 1707 ครั้ง
การเจริญเติบโตของสาหร่ายสายใบบริเวณแนวกันคลื่นชายฝั่งนครศรีธรรมราช - Growth of Laver, Porphyra vietnamensis Tanaka&Pham-Hoang Ho on the Break Water Area, at Nakhon Si Thammarat Coast
วรรณิณี จันทร์แก้ว ,ระพีพร เรืองช่วย และ สุริยะ จันทร์แก้ว
หน้า 87-96
ดาวน์โหลด 1855 ครั้ง
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นํ้าอย่างยั่งยืนของชาวประมงในกว๊านพะเยา - Participation in Aquatic Resource Conservation for Sustainability by Fishermen in Kwan Phayao
พงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต, สิริฉัตร สุนทรวิภาต, ปฐมพงษ์ กาศสกุล และ ประจวบ ฉายบุ
หน้า 97-108
ดาวน์โหลด 1879 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130