ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 3 เล่มที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2552
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำเพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรหอยลาย : กรณีศึกษาบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน - Analysis on Aquatic Environmental Quality and Problem for Conservation and Remediation of Clam Resource: A Case Study in the Tha Chin Estuary
ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา,จารุมาศ เมฆสัมพันธ์1 และ เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ - Pattrawut Thaipichitburapa, Charumas Meksumpun and Shettapong Meksumpun
หน้า
ดาวน์โหลด 1714 ครั้ง
ผลของความเป็นด่างต่ออัตราการฟักไข่ และอัตราการรอดตายในการอนุบาล ปลาน้ำจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ -Effect of Water Alkalinity on Hatching Rate and Survival Rate of Some Economic Freshwater Fishes
ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์, วรรณะ นนทนาพันธ์ และ ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล - Thammanoon Nganwisuthiphan, Wanna Nontanaphan and Theerawoot Lerssutthichawal
หน้า 1-8
ดาวน์โหลด 1710 ครั้ง
ทรัพยากรประมงบริเวณอ่าวไทยตอนบนจากเรือสำรวจ ปี 2549 - Marine Fishery Resources in the Upper Gulf of Thailand from Research Vessel in 2006
โอภาส ชามะสนธิ์ และ คณิต เชื้อพันธุ์ -Opas Chamason and Kanit chuapun
หน้า 112-124
ดาวน์โหลด 1756 ครั้ง
การพัฒนาดัชนีชี้วัดทางนิเวศวิทยาเพื่อประเมินศักยภาพและเสถียรภาพ ในการผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำ: กรณีศึกษาในพื้นที่เลี้ยงกุ้ง วิธีเลียนแบบธรรมชาติ จังหวัดสมุทรสาคร - Development of Ecological Index for Assessment of Natural Potential and Stability of Aquatic Resource Production: A Case Study in Extensive Shrimp Culture Areas of Samut Sakhon, Thailand
จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ และ แสงเทียน อัจจิมางกูร - Charumas Meksumpun, Shettapong Meksumpun and Sangtien Ajjimangkul
หน้า 125-138
ดาวน์โหลด 1736 ครั้ง
ผลของการเสริมสาหร่ายสีน้ำตาล (Ascophyllum nodosum) ในอาหาร ต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน (Babylonia areolata) - Effect of Brown Seaweed (Ascophyllum nodosum) Supplement in Diet on Growth Performance of Spotted Babylon (Babylonia areolata)
ภุมรินทร์ เตาวโรดม, สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล, วีณา เคยพุดซา,วรินทร ชวศิริ - Bhumrindra Tauvarotama, Somkiat Piyatiratitivorakul, Weena Koeypudsa, Warinthorn Chavasiri4
หน้า 39-47
ดาวน์โหลด 1723 ครั้ง
การหาปริมาณไนไตรท์ ไนเตรท ในระบบฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ด้วยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี - Ion Chromatography for determination of Nitrite and Nitrate in rearing system of shrimp farm.
พีรดา ภักดี, รัตน์ ไพศาลสุทธิชล, สราวุธ เดชมณี, และ รุ่งโรจน์ รัตนโอภาส
หน้า 48-52
ดาวน์โหลด 1913 ครั้ง
เปรียบเทียบผลผลิตปลานิลระหว่างบ่อเลี้ยงแบบชีววิถีและบ่อเลี้ยงแบบเดี่ยว - COMPARISON ON NILE TILAPIA PRODUCTION BETWEEN BIOLOGICAL WAY OF LIFE AND MONOCULTURE OF FISH PONDS
ประพัฒน์พงศ์ ทักษิณสัมพันธ์, บัญญัติ มนเทียรอาสน์, ปราโมช ศีตะโกเศศ และ ธนรักษ์ เมฆขยาย
หน้า 53-62
ดาวน์โหลด 1691 ครั้ง
การประมงปลาเผาะในแม่น้ำโขง เขตจังหวัดหนองคาย - Bocourti’s catfish (Pangasius bocourti Sauvage, 1880) Fisheries in the Mekong River, Nong Khai Area
ฉัตรชัย ปรีชา และ ธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี
หน้า 72-78
ดาวน์โหลด 1694 ครั้ง
การศึกษาชีววิทยาเบื้องต้นของการสืบพันธุ์ของปลากดหัวอ่อน Osteogeneiosus militaris Linnaeus, 1758) ในทะเลสาบสงขลา เขตจังหวัด - Preliminary study of reproductive biology of soldier catfish Osteogeneiosus militaris Linnaeus, 1758) in Songkhla Lake, Pattalung
ธีรนันท์ เทพรักษ์, ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล และธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี - Theeranun Tapparuk Theerawoot Lerssutthichawal and Thanitha Thapanand-Chaidee
หน้า 79-87
ดาวน์โหลด 1701 ครั้ง
เปรียบเทียบการอนุบาลปลาทับทิมในความเค็มที่แตกต่างกัน -Comparison on nursing of tabtim fish using different salinity
วิกิจ ผินรับ, ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช, ณัฐภัทร์ จินตนานุช และภานุพงศ์ วรสุทธิ์พิศาล - Wikit Phinrub, Dumrong Lohaluksanadech, Nattapat Jintananuch and Panupong Worrasutpisal
หน้า 9-14
ดาวน์โหลด 1819 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130