ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 3 เล่มที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2552
การศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาซิวข้างขวาน (Trigonostigma espei) ในจังหวัดจันทบุรี - Study on some Biological Aspects of Lambchop Rasbora (Trigonostigma espei) in Chantaburi Province
สัมพันธ์ จันทร์ดำ, ประณีต งามเสน่ห์, และอัธยา อรรถอินทรีย์ Sumpun Chumdum, Praneet Ngamsana,2 and Athaya Arthainsee3
หน้า 1-7
ดาวน์โหลด 2005 ครั้ง
ความหลากหลายของสาหร่ายน้ำจืดกินได้ในแม่น้ำโขงและแม่น้ำน่าน - Diversity of Edible Freshwater Macroalgae in Mekong and Nan Rivers
สรฉัตร เทียมดาว และ ยุวดี พีรพรพิศาล
หน้า 115-124
ดาวน์โหลด 1978 ครั้ง
แม่น้ำโขง:ศักยภาพของสาหร่ายและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทางชีวภาพ การใช้เป็นอาหารและยา เพื่อการถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น - Mekong River : Potential of Algae and Invertebrates for Biomonitoring of Water Quality
ยุวดี พีรพรพิศาล, สุทธวรรณ สุพรรณ, ชิตชล ผลารักษ์, วันชัย สนธิไชย, ฉมาภรณ์ นิวาศะบุตร, ทัตพร คุณประดิษฐ์, ทรงยศ กุลสุทธิ์, สุภัทรธิรา พฤฒิวรนันทน์, ธนิษฐา มาลัยวรรณ, และเอกชัย ญานะ
หน้า 137-149
ดาวน์โหลด 1716 ครั้ง
การสำรวจชนิดและปริมาณสัตว์หน้าดินในลำห้วยแม่เกี๋ยง  - Surveying on Benthic Fauna in Hui Mae-Kiang Mountain Creek
สมชาติ ธรรมขันทา, ปรารถนา ยศสุข, เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง และ บัญญัติ มนเทียรอาสน์ - Somchart Thammakhantha, Pradthana Yossuk , Kriangsak Sringenyuang and Bunyat Montian-art
หน้า 150-160
ดาวน์โหลด 1697 ครั้ง
การกระจายตัวของแมลงน้ำในแม่น้ำลาว จังหวัดเชียงราย - Distribution of Aquatic Insects in Lao River, Chiang Rai Province.
กิตติธร ชัยศรี , ทัตพร คุณประดิษฐ์, ยุวดี พีรพรพิศาล, ชิตชล ผลารักษ์ - Kittitorn Chaisri, Tatporn kunpradid, Yuwadee Peerapornpisal, Chitchol Phalaraksh
หน้า 161-172
ดาวน์โหลด 1852 ครั้ง
สัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่พื้นที่หาดเลนปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร - Macrobenthic fauna at Thachin mud flat river mouth, Samut Sakhon
สุชาติ สว่างอารีย์รักษ์, พัชราภรณ์ เยาวสุต, ณรงค์ฤทธิ์ เลิศเกษตรวิทยา, วัลภา ทองดียิ่ง, นงนุช ศิลปสาร และ วุฒิพงษ์ วงศ์อินทร์
หน้า 173-186
ดาวน์โหลด 1986 ครั้ง
Trend of Water Quality and Model for Forecasting Eutrophication Occurrence in Songkhla Lake, Thailand
Sarawuth Chesoh, Apiradee Lim, Phattrawan Tongkumchum
หน้า 195-204
ดาวน์โหลด 2038 ครั้ง
การศึกษาการเพาะพันธุ์และคัพภะวิทยาของปลาหมูคอก (Yasuhikotakia morleti ) - Study on Breeding and Embryology of Skunk botia (Yasuhikotakia morleti )
อัธยา อรรถอินทรีย์, สัมพันธ์ จันทร์ดำ และณัฐพล แปลกยอด Athaya Arthainsee ,Sumpun Chumdum and Nattapon Plackyod
หน้า 25-33
ดาวน์โหลด 1959 ครั้ง
STUDY ON PERCENTAGE OF PADDY CRAB MEAL(Somanniathelphusa sp.) ADDITION IN TILAPIA DIET
Krasindh Hangsapreurke
หน้า 52-55
ดาวน์โหลด 1781 ครั้ง
การผลิตปูนิ่มจากปูหิน (Thalamita crenata) - Soft-Shell Crab Production Using Spiny Rock Crab (Thalamita crenata)
วรวุฒิ เกิดปราง, อินทนนท์ ดาวดวงน้อย, วรพจน์ ขันลา - Worawut Koedprang , Intanon Dowdoungnoi, Worapot Khunla
หน้า 56-62
ดาวน์โหลด 1700 ครั้ง
การเจริญเติบโตและการสะสมกลิ่นโคลนในปลานิลแดงที่เลี้ยงด้วยระบบน้ำเขียว - GROWTH PERFORMANCE AND ACCUMULATION OF OFF-FLOVOR IN RED TILAPIA CULTURED IN GREEN WATER SYSTEM
กรทิพย์ กันนิการ์, นิวุฒิ หวังชัย, เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์, วิทยา ทาวงศ์ และสุปราณี วิกรัยบูรณ์
หน้า 63-74
ดาวน์โหลด 1802 ครั้ง
ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะสำคัญเชิงเพาะเลี้ยงระหว่างปลานิลแดงแปลงเพศ 3 สายพันธุ์ ที่เลี้ยงในกระชังในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ และแม่น้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ - Comparison on aquacultural trait performance among 3 strain of All Male Red Tilapia Culture Cage at Sirikit Dam Reservior and Nan River in Uttaradit Province
เบญจพร สัมฤทธิเวช, วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์, โสภิต แก้วชนะ, ทองอยู่ อุดเลิศ, รุ่งนภา หนูกล่ำ และประจักษ์ บัวเนียม Benjaporn Somridhiver ,Wisanuporn Ratanatrivong, Sophit Kaewchana1 Thongyoo Outlert, Rungnapa
หน้า 8-24
ดาวน์โหลด 1676 ครั้ง
ชนิดและการแพร่กระจายของปรสิตมิกโซสปอร์ริเดียในปลาเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง - Diversity and Distribution of Myxosporidian from Economic Fishes in Trang Province
นรสิงห์ เพ็ญประไพ, ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล, มาโนช ขำเจริญ, กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ และกิจการ ศุภมาตย์
หน้า 84-96
ดาวน์โหลด 1897 ครั้ง
ระสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากฝาดดอกแดง (Lumnitzera littorea)ต่อการยับยั้ง เชื้อแบคทีเรีย Vibrio sp. - Antimicrobial Efficiency of Crude Extracts from Lumnitzera littorea to Vibrio sp.
ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล, อุไรวรรณ วัฒนกุล และ วันเพ็ญ สายน้ำ
หน้า 97-103
ดาวน์โหลด 1766 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130