ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 2 เล่มที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2551
ศึกษาอัตราการฟักและอัตราการรอดตายของไข่ปลานิลที่ระดับความเค็มที่ ต่างกัน - Study of hatching and Survival rate of Tilapia eggs(Oreochromis niloticus ) in different Salinity
ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช, ฐิติมารุ่ งจรูญ, วิภาวดี ชูช่วย
หน้า 1-8
ดาวน์โหลด 1875 ครั้ง
ชนิด และการแพร่กระจายของปูบริเวณป่าชายเลนปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร -SPECIES AND DISTRIBUTION OF MANGROVE CRABS IN THA CHIN RIVER MOUTH, SAMUT SAKHON PROVINCE
วุฒิพงษ์ วงศ์อินทร์, นงนุช ศิลปสาร, พัชราภรณ์ เยาวสุต, ไพรินทร์ เพ็ญประไพ, วัลภา ทองดียิ่ง และ วินัย เสาวฤทธิ์
หน้า 115-124
ดาวน์โหลด 1818 ครั้ง
คุณภาพน้ำและสาหร่ายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล (ปี พ.. 2540 – 2544) - Water quality and algae in the reservoir of Mae Ngad Somboonchol Dam (Year 1997 – 2001)
ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร, ขจรเกียรต ิ์ ศรีนวลสม, พรศิริ ตู้ลารักษ์, ธำรงค์ ปรุงเกียรติ
หน้า 141-151
ดาวน์โหลด 1752 ครั้ง
กฎระเบียบและการเข้าถึงพื้นที่เพื่อการเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำปิงตอนบน - Rules of entry and access: fish cage aquaculture in the Upper Ping River
พิมพกานต์ เลอเบล, ประจวบ ฉายบุ, ศิริกุล เลิศผาสุข และ หลุยส์ เลอเบล
หน้า 152-163
ดาวน์โหลด 1683 ครั้ง
กิจกรรมของเอนไซม์ย่อยอาหารในปลานิล (Oreochromis niloticus,L.)ที่ขนาดต่างๆ - Digestive enzyme activity in various sizes of Nile tilapia (Oreochromis niloticus,L.)
รุ่งกานต์ กล้าหาญ, นนทวิทย์ อารีย์ชน, เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, และ อรุณี อิงคากุล
หน้า 33-43
ดาวน์โหลด 2111 ครั้ง
การใช้ประโยชน์ของคาโรทีนอยด์ในปลาคาร์พ - Utilization of Carotenoids in Fancy  Carp (Cyprinus carprio)
บัณฑิต ยวงสร้อย, อรพินท์ จินตสถาพร, นนทวิทย์ อารีชนย์ และอรุณี อิงคากุล
หน้า 44-54
ดาวน์โหลด 1712 ครั้ง
ผลของแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายเซลล์เดียวเพื่อใช้ในการเร่งสีปลาทอง (Carassius auratus) - Effects of Carotenoids from Unicellular Algae on Pigmentation in Golden Fish (Carassius auratus)
พรชัย อนุชาติ, สุภฎา คีรีรัฐนิคม, วุฒิพร พรหมขุนทอง, และกิจการ ศุภมาตย์
หน้า 55-67
ดาวน์โหลด 1969 ครั้ง
ผลของการใช้ปุ๋ยมูลไก่ในการเลี้ยงปลานิลแดงต่อการสะสมสารจีออสมิน และเอ็มไอบีในน้ำ และดินพื้นบ่อ - The effect of chicken manure application in Red tilapia ponds on accumulation of geosmin and MIB in water and bottom soil
วิทยา ทาวงศ์, นิวุฒิ หวังชัย, กรทิพย์ กันนิการ์, สุปราณี วิกรัยบูรณ์, และสมคิด ดีจริง
หน้า 68-78
ดาวน์โหลด 1809 ครั้ง
ผลของโมโนโซเดียมฟอสเฟตในอาหารที่มีปลาป่นระดับต่ำต่อการเจริญเติบโต และ ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากฟอสฟอรัสในปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus x O. mossambicus) - Effects of monosodium phosphate in low fish meal-based diet on growth performance and phosphorus utilization for sex-reversed red tilapia (Oreochromis niloticus x O. mossambicus)
วุฒิพร พรหมขุนทอง, อนุรักษ์ เขียวขจรเขต และ กิจการ ศุภมาตย์
หน้า 9-31
ดาวน์โหลด 2078 ครั้ง
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ Sargassum polycystum C. Agardh - Anti-oxidant activity of Sargassum polycystum C. Agardh
ดวงพร อมรเลิศพิศาล, ยุวดี พีรพรพิศาล, ธวัช แต้โสตถิกุล, อุเทน จำใจ
หน้า 96-103
ดาวน์โหลด 1836 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130