ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 2 เล่มที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2551
EFFECT OF SALINITY ON EMBRYONIC DEVELOPMENT OF Macrobrachium rosenbergii (DE MAN)
Krasindh Hangsapreurke, Thon Thamrongnawasawat, Sorawit Powtongsook, Pratak Tabthipwon, Prajuab Lumubol and Boonyarath Pratoomchat
หน้า 1-11
ดาวน์โหลด 1731 ครั้ง
การศึกษาเบื้องต้นการเหนี่ยวนำโครโมโซมในปลานิล - Preliminary Study on Induceing Chromosomes in Tilapia( Oreochomis niloticus )
วรศิริ จอมวรวงศ์, ไสว พูลเกษ และชัยสงคราม ภูกิ่งเงิน
หน้า 102-111
ดาวน์โหลด 3134 ครั้ง
การประยุกต์ใช้โปรตีนต้านจุลินทรีย์ (Antimicrobial Peptides) ควบคุมโรคเรืองแสงในกุ้งขาววัยอ่อน - Application of Antimicrobial Peptides for the Control of Vibriosis in White Shrimp Larvae
กรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู, ประทีป สองแก้ว และ นุกูล อินทระสังขา
หน้า 130-137
ดาวน์โหลด 1695 ครั้ง
พยาธิสภาพของปลากะพงขาวที่มีปรสิต - Histopathological Changes of Barramundi, Lates calcarifer according to Parasitic Infestation
นิรัติศัย เพชรสุภา และ สุวิมล นิลรัตน
หน้า 138-145
ดาวน์โหลด 2213 ครั้ง
การแยกและคุณลักษณะของเชื้อ Nodavirus ในปลาหมอทะเล (Epinephelus lanceolatus) - Isolation and characteristics of nodavirus from giant grouper (Epinephelus lanceolatus)
สมพร รุ่งกำเนิดวงศ์, สมเกียรติ์ กาญจนาคาร และ เยาวนิตย์ ดนยดล
หน้า 146-158
ดาวน์โหลด 2023 ครั้ง
กฎระเบียบและการเข้าถึงพื้นที่เพื่อการเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำปิงตอนบน - Rules of entry and access: fish cage aquaculture in the Upper Ping River
พิมพกานต์ เลอเบล, ประจวบ ฉายบุ, ศิริกุล เลิศผาสุก และ หลุยส์ เลอเบล
หน้า 168-177
ดาวน์โหลด 1682 ครั้ง
การเพาะพันธุ์และการอนุบาลปลาหลด - Breeding and Nursing of Spotted Spiny Eel (Macrognathus siamensis;Gun ther,1861)
หทัยรัตน์ เสาวกูล และสำเนาว์ เสาวกูล
หน้า 28-36
ดาวน์โหลด 2021 ครั้ง
การศึกษาวัสดุกรองทางชีวภาพ เพื่อใช้ในระบบการเลี้ยงปลาดุกลูกผสม ร่วมกับระบบการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิคส์ - A STUDY ON BIOLOGICAL FILTER MATERIALS FOR CULTURING HYBRID CATFISH SYSTEM WITH HYDROPONIC SYSTEM
สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย, ประจวบ ฉายบุ, เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน และอานัฐ ตันโช
หน้า 55-65
ดาวน์โหลด 1896 ครั้ง
ประสิทธิภาพของดินป่าชายเลนในการบำบัดน้ำเสียในอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง - The Efficiency of Mangrove Soil to treat Wastewater in Amphur Kuntang ,Trang Province
ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช, วิกิจ ผินรับ และประนอม ชุมเรียง
หน้า 66-78
ดาวน์โหลด 1690 ครั้ง
ผลของเพศที่มีต่อการเจริญเติบโต และการลอกคราบของปูนา - EFFECT OF SEX ON GROWTH AND MOLTING OF BLACK RICE CRABS ( Somaniathelphusa germaini )
อดิเทพพรชัย ภาชนะวรรณ และ สราวุธ คำพุช
หน้า 88-92
ดาวน์โหลด 2076 ครั้ง
การปรับปรุงพันธุ์กบนา - Genetic Improvement of Frog Rana rugulosa Weigmann
ทองยุ่น ทองคลองไทร
หน้า 93-101
ดาวน์โหลด 1804 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130