ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 1 เล่มที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2550
ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาในการลอกคราบของกุ้งก้ามกรามที่อายุต่างกัน - Factors impact on molt period in different age of Macrobrachium rosenbergii (de man)
รุ่งกานต์ กล้าหาญ, อรพินท์ จินตสถาพร, ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ และ อรุณี อิงคากุล
หน้า 112-121
ดาวน์โหลด 1679 ครั้ง
ผลของความเป็นด่างต่อการอนุบาลลูกกุ้งแชบ๊วย - The effect of various alkalinities on larvi culture of Penaeus merguensis
ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์
หน้า 139-147
ดาวน์โหลด 1678 ครั้ง
การเพาะเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำปิงตอนบน - Fish cage culture in upper part of Ping river
พิมพกานต์ เลอเบล, ศิริกุล เลิศผาสุข, หลุยส์ เลอเบล และประจวบ ฉายบุ
หน้า 160-170
ดาวน์โหลด 2289 ครั้ง
Alix (ALG-2-interacting protein X) เกี่ยวข้องกับการตายจากการติดเชื้อ WSSVในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) - Alix (ALG-2-interacting protein X) Involving with death by WSSV Infection in Tiger Shrimp (Penaeus monodon)
จิราพร โรจน์ทินกร, ภคกุล สังข์สุริยะ, แสงจันทร์ เสนาปิน และ ทีมโมที ดับบลิว ฟลีเกล
หน้า 182-191
ดาวน์โหลด 1703 ครั้ง
คุณลักษณะของเอนไซม์ย่อยอาหารในกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน Macrobrachium rosenbergii (de Man) - Characterization of digestive enzymes in juvenile prawn, Macrobrachium rosenbergii (de Man)
ปัทมา ตั้งใจ, อรุณี อิงคากุล, นิวุฒิ หวังชัย, และ อุทัยวรรณ โกวิทวท
หน้า 235-247
ดาวน์โหลด 1676 ครั้ง
คุณลักษณะของเอนไซม์ย่อยอาหารในปลาสวายหนูระยะวัยอ่อน Helicophagus leptorhynchus Ng & Kottelat, 2000 - Characterization of digestive enzymes in juvenile shark catfish Helicophagus leptorhynchus Ng & Kottelat, 2000
จันทกานต์ นุชสุข, อรุณี อิงคากุล, อุทัยวรรณ โกวิทวที, อรพินท์ จินตสถาพร
หน้า 261-272
ดาวน์โหลด 1753 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130