fishtech.mju@gmail.com 053 875100-2

Welcome to FishTech MJU GREEN OFFICE

นโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว

นโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว

นโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว

คณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนโยบายในการจัดการองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green office) ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรและสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดกับบุคลากรและนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการจัดการสำนักงานสีเขียว โดยกำหนดนโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว คณะเทคโนโลยีการประมงวและทรัพยากรทางน้ำ ดังนี้

  • รณรงค์ให้มีการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากรต่าง ๆ ของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

  • รณรงค์ให้บุคลากรมีการลดขยะและคัดแยกขยะอย่างเหมาะสม

  • ส่งเสริมให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรและนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงาน

การดำเนินงาน

หมวด 1

กำหนดนโยบาย
การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หมวด 2

การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

หมวด 3

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

หมวด 4

การจัดการของเสีย

หมวด 5

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

หมวด 6

การจัดซื้อและจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการ

สรุปผลการดำเนินการ